Організаційні та економічні засади розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 188
Класифікація функціонально-галузевої структури рекреаційно-оздоровчих комплексів (РОК). Місце і роль РОК у розвитку середніх міст України. Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування рекреаційно-оздоровчого комплексу курорту Бердянськ.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
В останні роки в Україні виконано достатньо значну кількість досліджень з проблем формування, економіки, організації та функціонування рекреаційно-оздоровчих комплексів та підприємств. Багатоплановість, складність і недостатність розробки проблеми формування організаційно-економічних механізмів розвитку рекреаційно-оздоровчої сфери, наявність низки невирішених і дискусійних питань щодо цієї проблеми на регіональному та муніципальному рівнях, обєктивна необхідність їх комплексного наукового осмислення і прикладного вирішення визначили вибір теми дисертаційної роботи, сформували мету і побудову структури дослідження. Дослідження, які проведені автором, становлять складову частину досліджень Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України при виконанні теми „Розроблення методів оцінки стану депресивних регіонів і шляхи підвищення їх ефективної діяльності” у частині „Дослідження територіально-структурних особливостей депресивних регіонів та підвищення їх ефективної діяльності в системі регіонального розвитку” (номер державної реєстрації 0101U004801, 2001-2003 рр.) (автору належить самостійно написаний розділ „Методика оцінки ефективності рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України”), а також увійшли у звітні матеріали НДР Інституту проблем ринку та економічно-екологічних досліджень “Трансформація сучасної системи організаційно-економічних відносин природокористування та забезпечення економічної безпеки на державному та регіональному рівнях управління” (номер державної реєстрації 0104U000576, 2004-2006 рр.), в межах якої автором надано рекомендації щодо розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу приморських регіонів України. розробити науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування рекреаційно-оздоровчого комплексу курорту Бердянськ, як типового представника рекреаційно-оздоровчого комплексу середніх міст України. В роботі використані логічно-діалектичні методи наукового пізнання, методи системного аналізу та логічного узагальнення (при вдосконаленні поняття рекреації, рекреаційно-оздоровчого комплексу, туризму, визначитись з напрямками механізмів їх регулювання), загальнонаукові методи економічних досліджень (при обґрунтуванні шляхів підвищення економічної ефективності функціонування та розвитку міського рекреаційно-оздоровчого комплексу та оцінці ефективності рекреаційно-оздоровчої діяльності), системний і програмно-цільовий підходи (при формуванні системи показників функціонування міських рекреаційно-оздоровчих комплексів), прийоми комплексного аналізу (розробити методику оцінки ефективності функціонування рекреаційно-оздоровчого комплексу середніх міст України) і т. ін.Рекреаційно-оздоровчий комплекс (РОК) - це складова частина економіки держави, яка обєднує складну систему рекреаційних закладів, підприємств інфраструктури та інших видів економічної діяльності, що мають тісні виробничі та економічні звязки і забезпечують функціонування РОК. Для характеристики місця і ролі рекреаційно-оздоровчого комплексу в економіці країни велике значення має оцінка функцій цього сектору національної економіки (див. табл. Рекреаційно-оздоровчий комплекс в структурі розвитку продуктивних сил країни формуюється як мережа локальних територіальних утворень, що мають сукупність специфічних природних ресурсів, цінних з позиції медико-біологічних функцій для лікування захворювань та профілактичного реабілітаційного оздоровлення людей, а також відновлення їх фізичних і духовних сил, підвищення працездатності і подовження періоду активної трудової (виробничої, творчої, інтелектуальної тощо) діяльності. У другому розділі “Принципові засади та методична база дігностики функціонування рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України” розглянуто уніфікуючі особливості розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України, сформовано принципи діагностики з урахуванням особливостей даного виду економічної діяльності, вдосконалено набір показників функціонування рекреаційно-оздоровчого комплексу шляхом створення їх зведеної системи, представлено методику оцінки ефективності функціонування рекреаційно-оздоровчого комплексу середнього міста. Це дає нам підстави зробити узагальнюючі висновки та розробити рекомендації щодо функціонування і подальшого розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України, спираючись на досвід у формуванні, функціонуванні та вдосконаленні рекреаційно-оздоровчого комплексу Бердянська - середнього за кількістю населення, але досить великого за своєю роллю в економіці регіону і країни міста-курорта.У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у вдосконаленні організаційних та економічних засад розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України та розробці пропозицій щодо покращання результатів їх функціонування. Визначено, що рекреаційно-оздоровча діяльність належить до найдавніших соціально-орієнтованих видів економічної діяльності, адже потреба в лі

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?