Організаційні та економічні аспекти операційного менеджменту в АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 125
Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Декомпозиція структури і оцінка елементів та складових системи операційного менеджменту. Пропозиції по удосконаленню методики формування операційних стратегій в аграрному секторі економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
В умовах загострення конкурентної боротьби і нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища, в якому функціонують підприємства і доводиться працювати менеджерам, суттєво змінилися завдання, які стоять перед суспільним виробництвом. Особлива увага зараз приділяється управлінню запасами на всіх етапах виконуваних операцій від постачання до збуту; кількості та якості виробничих ресурсів, що використовується в процесі виконання операцій; гнучкості виробництва, якої можна досягти за рахунок раціональної організації виробництва та використання нової техніки і технологій тощо. Реалізація соціально-економічних перетворень, які відбуваються в Україні вимагає врахування досвіду зарубіжних країн та обєднання знань, накопичених українськими та зарубіжними вченими у сфері виробничого й операційного менеджменту: В.П.Галушко, О.Д.Гудзинського, Д.Б.Ділворса, Й.С.Завадського, Л.Д.Залевського, В.О.Козловського, С.Д.Ільєнкової, М.В.Макаренко, В.М.Макарова, В.М.Малєса, Т.В.Маркіної, О.М.Махаліної, А.П.Мухлеманна, В.М.Нелепа, Г.В.Осовської, І.Н.Пащенко, Я.Д.Плоткіна, В.Д.Стівесона, І.Х.Степаненко, І.Г.Ушачева, Р.Фатхутдінова, Р.Б.Чейза, Н.Д.Еквілайна, Р.Ф.Якобса та інших. Дисертаційне дослідження проведено у відповідності з науковою тематикою кафедри менеджменту та маркетингу Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних та технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК” (номер державної реєстрації 0101U003739). провести оцінку функціонування елементів системи операційного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах;У першому розділі “Теоретичні аспекти операційного менеджменту” з позицій системного підходу узагальнено теоретичні аспекти формування, розвитку й функціонування операційного менеджменту, визначено місце, яке займає операційний менеджмент в менеджменті організації. В результаті проведеного аналізу різних поглядів, операційний менеджмент в роботі розглядається як управлінська діяльність, насамперед, менеджерів нижчого ступеня управління (бригадирів, майстрів), що полягає у безпосередньому керівництві роботою працівників, виконанні оперативних планів і графіків випуску продукції та надання послуг. Операційний менеджмент відповідає за управління продуктивними системами, тобто системами, які створюють товари або надають послуги (або і те, й інше). Операційна діяльність є базовою сферою функціонування організації, а правильне та ефективне управління операціями призводить до значного підвищення якості та продуктивності. В ході дослідження було виявлено, що теорія і практика операційного менеджменту слідом за економічними і соціальними змінами пройшла декілька взаємоповязаних стадій розвитку, що вказує на постійний пошук нових форм і методів раціоналізації управління операціями.Трансформація агропромислового виробництва до ринкових відносин супроводжується докорінною перебудовою економічних, соціальних, правових відносин, розвитком підприємництва і конкуренції, що зумовлює внесення радикальних змін у систему менеджменту операцій на основі всебічного використання вітчизняної і світової науки та передового досвіду. Операційна діяльність є технічним ядром, базовою сферою функціонування організації яка прямо відповідає за випуск товарів або надання послуг. Тобто, в системі менеджменту організації операційний менеджмент займає центральне місце і використовує його інструментарій на оперативному рівні. Система операційного менеджменту, яка найбільше відповідає умовам функціонування аграрних підприємств, складається з наступних підсистем: керівної, суть якої полягає в розподілі функцій між менеджерами нижчого ступеня управління, організації діяльності операційної системи, а також розробці, реалізації та аналізі управлінських рішень; цільової, основними елементами якої є розробка операційної стратегії, деталізація кожної програми до рівня визначення виконавців, визначення показників та критеріїв ефективності функціонування операційної системи; забезпечувальної, до складу якої входять інформаційне забезпечення, технічне забезпечення, організаційне забезпечення, кадрове забезпечення та матеріальне забезпечення; функціональної, яка поєднує підсистему стратегічного прогнозування, підсистему менеджерського обліку, а також підсистему оперативного управління і диспетчеризації. Результати економічної діяльності аграрних підприємств не залежать від форми їхньої організації, а тільки від правильно сформованої системи менеджменту підприємства та особистих властивостей керівника підприємства.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?