Нормативно-законодавче забезпечення бібліотечно-бібліографічної діяльності: тематичний бібліографічний покажчик (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.) - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 295
Дослідження правових основ бібліотечно-бібліографічної справи в Україні. Аналіз, обговорення і рекомендації законодавчих документів про бібліотечну справу в періодичному друці України. Опис методичних, іменних і допоміжних бібліографічних покажчиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Факультет культури та мистецтв Бібліотекознавства і бібліографії Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи на тему: Нормативно-законодавче забезпечення бібліотечно-бібліографічної діяльності: тематичний бібліографічний покажчик (за матеріалами фахової періодики 2000-2012 рр.) Виконав: студент IV курсу, групи КМБ-41 напряму підготовки (спеціальності) 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) Семко Г.Б. Рецензент: Керівник Труш В.В. Львів - 2013 року Зміст Вступ Розділ І. Теоретико-правові основи бібліотечно-бібліографічної справи в Україні Розділ ІІ. Законодавча і нормативна база діяльності бібліотек в Україні на сторінках фахової періодики (2000 - 2012 рр.) 2.1 Законодавчі документи із врегулювання діяльності бібліотек України: аналіз, обговорення, рекомендації 2.2. Нормативно-правові акти центральних державних органів виконавчої влади: трактування у фахових виданнях 2.3 Методичні вказівки та рекомендації Розділ ІІІ. Розбудова будь-якої держави, реалізація прав громадян на інформацію неможливі без чітко визначеного законодавства у культурній сфері. З радянського періоду нам залишились загальносоюзні закони, стандарти, на основі яких розроблено сучасну нормативно-правову базу бібліотечної та бібліографічної діяльності, деякі з них залишаються і до тепер, інші розроблені із врахуванням міжнародного досвіду. На сучасному етапі питання вдосконалення правового забезпечення діяльності бібліотек активно розглядають українські бібліотекознавці: Т. Вилегжаніна, І. Давидова, Л. Петрова, Т. Прокошева, Г. Солоіденко, О. Ф. Бойкова, В. В. Мірошникова, О. І. Пашин, С.Юлдашева, Р. Поліщук, А. Соляник, А. Харченко та інші, а також провідні російські науковці Ю. Столяров, І. Суслова, В. Фірсов, Гениева Е. Ю, Егоров В. Більш ширше охоплює питання правового регулювання бібліотек наукове дослідження Л. Г. Петрова. Нормативно-правові акти в бібліотечній сфері стали предметом дослідження Маріанни Вилегжаніни. Національна парламентська бібліотека України видала серію довідкових видань «Законодавство - бібліотекам України». Публікації присвячені нормативно-правовому забезпеченню бібліографічної діяльності та рекомендаційні матеріали щодо бібліографічного опису, присвоєння міжнародного стандартного номера книзі, таблиць УДК та ББК належать Н. Петровій, О. Устінніковій, П. Сенько, Н. Регідайло, Г. Плисі, М. Женченко та ін. У зв’язку з поставленою метою у роботі поставлено такі завдання: • добірка публікацій, присвячених законодавчому і нормативному забезпеченню в бібліотечній та бібліографічній галузі та їх систематизація; • проаналізувати діючі закони, стандарти, інструкції, рекомендації та визначити ступінь їх виконання; • визначити систему державного управління бібліотечною справою в Україні та її правові основи; • проаналізувати ступінь ефективності здійснення функцій матеріально-технічного і кадрового забезпечення та фінансування бібліотечної справи в Україні; • дослідити існуючі проблеми здійснення державної політики у бібліотечній сфері і окреслити можливі шляхи їх розв’язання. Правові основи дослідження склали міжнародно-правові і внутрішньодержавні нормативні акти з питань організації управління бібліотечною справою, передусім Основи законодавства України про культуру, Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про обовязковий примірник документів», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію» та ін. Бібліографічний опис здійснено відповідно до існуючих стандартів, зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.80: 2007 СІБВС. Усі позиції покажчика перевірено de visu, анотовані, доповнені ключовими словами. Структура наукового дослідження (вступ, чотири розділи, з яких перший - теоретичний огляд проблеми, другий - власне систематичний бібліографічний покажчик, третій - іменний покажчик та алфавітний покажчик статей, четвертий - охорона праці ; висновки, список використаної літератури) зумовлена його метою та завданнями. Оновлення усіх сфер нашого суспільства, його духовне відродження, економічна та політична розбудова держави обумовлюють особливу потребу в розвитку інформаційних сфер. Усі нововведення закріплені та регулюються законодавством України про бібліотеки і бібліотечну справу базуються на Конституції України і складаються із законів, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України та інших нормативно-правових актів. Джерелами правової регламентації бібліотечної діяльності є: • Міжнародні політико-правові акти (конвенції, угоди тощо), що підписані або ратифіковані Україною; • Конституція України, державні системні (системоутворюючі) - кодекси законів; • Міжгалузеві та галузеві законодавчі акти; • Законодавчі і нормативні документи на сторінках фахової періодики • Профільні нормативно-правові документи (укази Президента України, постанови уряду та ін.) ; • Підзаконні акти та регіональні документи; • Ві

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?