Мотивація та оплата праці на підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 77
Характеристика принципів регулювання поведінки працівників. Аналіз сутності заробітної плати і основних принципів її організації. Доплати та надбавки до заробітної плати: сутність і класифікація. Дослідження участі працівників у прибутках підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства (організації), що спрямовані на підвищення результативності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці. Система мотивації характеризує сукупність взаємозвязаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).Водночас варто зауважити, що заробітна плата не може бути єдиною метою трудової діяльності. Матеріальне заохочення робить мотивацію праці працівників результативною лише за умови функціонування останньої як системи, що базується на таких основних принципах: • комунікація, співробітництво та згода між працівниками та адміністрацією щодо загальних принципів системи; • обґрунтована система оцінки робіт та визначення обсягу останніх; • добре осмислені та обґрунтовані критерії виміру та оцінки; виважені нормативи, контроль за ними, періодичний перегляд; чітке узгодження заохочення з результативністю діяльності; винагородження, особливо додаткове, не за рівень результативності взагалі, а саме за той, що його передовсім звязано з якістю. Такі самі принципи покладаються в основу організації оплати праці на підприємстві (в організації). Рис. 3. Алгоритм регулювання поведінки Поточні зміни в діяльності підприємства, окремих його підрозділів, а також вироблення та реалізація стратегії дальшого розвитку часто-густо потребують коригування (регулювання) поведінки окремих категорій працівників. [6] Регулювання поведінки означає мотивацію на підставі виявлення функціональних, або бажаних, видів поведінки та підкріплення таких. Фундаментальні принципи, що звязані з регулюванням поведінки, є такими: • необхідність брати до уваги тільки реально можливі за даних умов поведінкові явища; • використання як основних показників частотності конкретних явищ поведінки; • важливість спостереження за поведінкою в рамках конкретної ситуації. Послідовно здійснюваний алгоритм регулювання поведінки окремих категорій персоналу підприємства (організації) залежно від результативності діяльності показано на рис. 3. Він має універсальний характер і передбачає пять кроків (етапів) регулювання: 1) виявлення; 2) вимірювання; 3) аналіз; 4) втручання; 5) оцінювання. Одиницею аналізу може бути як індивід, так і група людей. Але в будь-якому разі успіх так званого «ситуаційного управління поведінкою» значною мірою залежить від виявлення причинно-наслідкового звязку між поведінкою та результатами, між коригуючими діями та підвищенням ефективності діяльності підприємства. [3]Заробітна плата в умовах ринкової економіки - це плата за працю, а її величина - це ціна праці, яка визначається на ринку праці в результаті взаємодії попиту на конкретні види праці і її пропозицію. Залежність заробітної плати від виконаного обсягу роботи створює умови для підвищення продуктивності праці, матеріально заінтересовує працівників у результатах як індивідуальної, так і загальної праці. Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.Під тарифною системою розуміють систему характеристик і показників, на основі яких диференціюється заробітна плата. Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Тарифна система включає: тарифно-кваліфікаційні довідники; тарифні сітки; тарифні ставки; схеми посадових окладів. З цією метою у тарифно-кваліфікаційному довіднику вказується три розділи: "Характеристика робіт", "Повинен знати", "Приклади робіт". У розділі "Характеристика робіт" вказано опис основних найбільш типових для даної професії і даного розряду робіт, які повинен вміти виконувати робітник.Форми і системи оплати праці встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням вимог і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. На промислових підприємствах використовують дві форми оплати праці: Відрядна Погодинна Відрядна форма оплата праці - це оплата праці робітників, яку встановлюють залежно від кількості виготовленої ними продукції, виконаної роботи чи наданих послуг встановленої якості і яку проводять за нормами і розцінками, встановленими згідно з розрядом виконаних робіт. При цьому за кожну одиницю продукції встановлюється певний розмір оплати - відрядна розцінка.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?