Модель організації проектної роботи з теми "Man and Nature" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 96
Загальна характеристика методу проектів як способу рішення дидактичних задач. Специфіка використання методу проектів на уроках англійської мови на старшому ступені навчання. Розробка й апробування моделі організації проектної роботи "Man and Nature".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується побудовою навчального процесу на основі індивідуального підходу, що відбиває основні принципи гуманістичної педагогіки, де особлива увага приділяється індивідуальності людини, ії особистісним характеристикам і робиться орієнтація на свідомий розвиток критичного мислення учнів . Основний акцент у системі утворення ставиться на інтелектуальному і моральному розвитку особистості, що припускає необхідність формування критичного мислення, уміння працювати з інформацією з метою її подальшого використання. Нові вимоги до сучасної освіти обумовлюються необхідністю звертання до нових педагогічних технологій навчання, серед яких особливе місце займає проектна методика. Оскільки проект легко вписується в навчальний процес, не торкаючись змісту навчання, визначеного Державним Освітнім Стандартом і Програмою навчання іноземної мови, метод проектів, гуманістичний по своїй суті, забезпечує інтелектуальний і моральний розвиток учнів поряд з успішним засвоєнням навчального матеріалу на уроках англійської мови. На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується як закордонними, так і вітчизняними авторами: І.Л. Бим, І.А. Зимній, Н.Ф. Коряковцевой, О.М Моісеєвой, Е.С. Полат, Т.Е Сахаровой, І. Чечель, L. Fried-Booth, T. Hutchinson, M. Knoll і ін. Численними дослідженнями було встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи продуктивного навчання і являє собою нестандартний спосіб організації освітніх процесів через активні способи дій (планування, прогнозування, аналіз, синтез), спрямованих на реалізацію індивідуального підходу в навчанні. Аналіз науково-теоретичної літератури, вивчення педагогічного досвіду, а також особисті спостереження автора дипломного дослідження дозволяють виділити ряд протиріч процесу навчання І.М. на сучасному етапі. Основними є протиріччя між: вимогами програми для загальноосвітніх установ до рівня навченості І.М. випускників школи, відповідно до соціальним замовленням суспільства, з одного боку, і реальним рівнем володіння І.М. на завершальному етапі навчання : недостатнє використання інноваційних технологій і наявність потреби введення таких технологій у навчання І.М., що найбільш адекватні соціальному замовленню суспільства і сучасним цілям освіти ; великим бажанням учнів до впровадження нововведень у навчальний процес і існуванням визначеної обережності з боку вчителів до сприйняття і застосування нових педагогічних технологій. Пошук шляхів рішення перерахованих вище протиріч склав проблему дослідження. Гіпотеза дослідження полягає в наступному: якщо в процесі оволодіння англійською мовою на старшому ступені навчання застосовувати проектну методику, то вона буде сприяти: формуванню і розвиткові внутрішньої мотивації учнів до більш якісного оволодіння іноземною мовою ; підвищенню розумової активності учнів і придбанню навичок логічного мислення з проблем, звязаних з реальним життям, розширенню сфери іншомовного спілкування; мовному і мовленнєвому розвитку учнів, удосконалюванню іншомовної комунікативної компетенції в цілому; розвиткові індивідуальних особливостей учнів, їх самостійному творчому і критичному мисленню; більш результативному рішенню задач освіти, розвитку і виховання особистості. Таким чином, метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка й апробація запропонованої моделі організації проектної роботи, доказ ефективності її використання при навчанні англійської мови ( у учнів). Вивчити наукову літературу і проаналізувати існуючий педагогічний досвід рішення даної проблеми. Розробити й апробувати модель організації проектної роботи з теми “Man and Nature” . Практична значимість полягає в застосуванні в педагогічному процесі навчання англійської мови розроблених у даній роботі методичних рекомендацій з досліджуваної теми. Робота складається з вступу, двох глав, висновку, списку використаної літератури, додатка. Метод дає можливість відчути особисту зацікавленість до одержуваних знань, а процес навчання здійснюється за рахунок розвитку творчих і дослідницьких здібностей учнів, установлення звязків між досліджуваними дисциплінами й організації групової й індивідуальної діяльності. Педагог веде учнів по шляху субєктивного відкриття, керує їх проектною діяльністю, що повинна носити комунікативну функцію, проблемно-пошукової діяльності, рефлексивної й імітаційного моделювання (ігрова) [35,15]. Змістом проектної роботи стало залучення кращих учнів до виконання завдань по проектуванню в системі так званих змагань. Перевага проектного навчання на даному етапі полягало в тому, що дані завдання, відповідаючи всім основним вимогам одержуваної професії, дозволяли в той же час незалежно і творчо застосувати всі правила і принципи архітектури, що були освоєні на лекційних і практичних заняттях.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?