Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем - Методичка

бесплатно 0
4.5 109
Загальні питання оптимізаційних задач. Основні принципи побудови цільової функції моделі оптимізації електроенергетичних систем. Вибір обмежень. Методи диференціювання цільової функції, невизначених множників Лагранжа. Методи лінійного програмування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем ВСТУП Ці методичні вказівки складено для проведення розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ Моделі оптимізації та розвитку електроенергетичних систем ” для спеціальності 7.090602 - “Електричні системи і мережі”. Системний наліз цих обєктів за допомогою математичного моделювання дозволяє вирішувати широке коло спеціальних електроенергетичних задач, зокрема задач прогнозування навантажень при розвитку енергосистем, вибору оптимальних місць для розміщення електростанцій та розвитку електричних мереж, які є дуже актуальними для народного господарства країни. Для розв’язку задач та оцінки оптимізації параметрів режиму електричної системи її можливо представити у вигляді математичної моделі, яка складається з ряда характеризуючих систему складових: 1) параметрів системи (наприклад, при оптимізації втрат потужності - информація про конфигурацію мережі, активних та реактивних опорах ліній електропередач, трансформаторів); 2) зовнішні та внутрішні фактори (значення електричних навантажень в окремих пунктах мережі); 3) змінні керування (положення точок рормикання мережі); 4) змінні стану (характеристики режиму - струморозподіл та ін.); 5) критерій оптимальності або цільова функція (величина втрат потужності); 6) обмеження щодо змінних керування та змінних стану системи (рівні напруг, припустимі струми навантаження); 1.2 Основні принципи побудови цільової функції При складанні моделі слід приділяти велику увагу вибору цільової функції згідно основних принципів її формування: 1) Принцип однозначності. Оптимум слід шукати на межі області допустимих значень (ОДЗ). в) В ОДЗ існує локальний екстремум. Наприклад при врахуванні такого показника якості електроенергії, як відхилення напруги на шинах споживачів V = ± 5% за умови надбавки на початку ЛЕП 10 кВ EП = 2,5%, а на трансформаторах ТП - відповідно EТ1 = 2,5% та EТ2 = 5,0%; втрати напруги в мережі 0,38 кВ ?UН = 5%, розрахунки показують, що в попередній задачі відхилення напруги у віддалених точках мережі виходять за допустимі межі як до так і після оптимізації без врахування обмежень.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?