Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування - Научная работа

бесплатно 0
4.5 167
Тенденції публічного управління в Україні. Використання маркетингового підходу в системі муніципального управління. Використання технології бенчмаркінгу при визначенні стратегічних пріоритетів розвитку. Інституційне оформлення маркетингової діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління національної Академії державного управління При президентові україни Лащенко Оксана Василівна УДК 352:338.26 Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування 25.00.04 - місцеве самоврядування Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Науковий керівник ШАРОВ Юрій Павлович, доктор наук з державного управління, професор Дніпропетровськ - 2008 ЗМІСТ ВСТУП КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА 1.1 Сучасні тенденції публічного управління в Україні 1.2 Передумови використання маркетингового підходу в системі муніципального управління 1.3 Зарубіжний досвід використання концепції маркетингу в публічному управлінні Висновки до розділу 1 ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА 2.1 Еволюція науково-теоретичних підходів щодо сутності та змістовного наповнення маркетингової діяльності 2.2Розробка системи маркетингово-орієнтованого муніципального управління 2.2.1 Методологічні основи управління потенціалом території муніципального утворення 2.2.2 Розробка системи маркетингово-орієнтованої діяльності органів муніципального управління 2.3 Інституційне оформлення маркетингової діяльності Висновки до розділу 2 РОЗРОБКА ПРИКЛАДНИХ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 3.1 Механізми застосування маркетингового інструментарію в процесі реалізації стратегічних пріоритетів розвитку громади 3.2 Використання технології бенчмаркінгу при визначенні стратегічних пріоритетів розвитку міста 3.3 Оцінка результативності маркетингової діяльності органів місцевого самоврядування. Ринкова трансформація економіки, децентралізація влади, підвищення автономності в прийняті рішень на місцевому рівні, фактор конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста, формує нові вимоги до місцевої економічної політики, умовою забезпечення добробуту населення стає забезпечення конкурентоспроможності території в геоекономічному масштабі - усе це встановлює якісно новий рівень відповідальності місцевої влади перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й результати управління. Зростаючі вимоги до відповідальності й результативності публічного управління спричинили пошук нових ефективних методологічних засобів, характерних для умов ринкової економіки, які б сприяли реалізації системних вимог до здійснення керованого розвитку, формуванню нової парадигми публічного управління, яка полягає в «служінні громаді», переходу управлінських послуг на новий якісний рівень - орієнтації на споживача, його потреби та вимоги. Питання впровадження в практику органів місцевого самоврядування сучасної людиноорієнтованої парадигми публічного управління та її реалізація в маркетинговому підході знайшли своє відображення як у роботах відомих дослідників в області муніципального менеджменту (Г. Атаманчука, В. Аверянова, В. Бакуменка, В. Князєва, В. Кравченка, А. Мельника, Г. Монастирського, Н. Нижник, Г. Одинцової, О Лазор, Ю. Сурміна, А. Чемериса, Ю. Шарова та ін..) так і дослідників в області територіального маркетингу (В. Вакуленко, М. А. Окландер, Є. В. Ромат, А. О. Старостіна, О. Чебан та ін..). Це пов’язано, зокрема, з недостатньою готовністю управлінських кадрів до інноваційних змін, відсутністю стандартів професійної діяльності, які б закріпили в посадових інструкціях вимоги до володіння сучасними управлінськими технологіями, критеріїв оцінки результативності та якості публічних послуг. В основу дисертації покладені результати наукових досліджень і розробок, отримані під час виконання комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» за участю автора дисертації як виконавця таких тем: «Науково-методичне забезпечення муніципального менеджменту» (державний реєстраційний номер 0104U006878, державний обліковий номер 0206U005899) (2004-2005 рр.); «Розробка підходів і механізмів забезпечення якості муніципальної управлінської діяльності» (державний реєстраційний номер 0106U006533) (здійснюється протягом 2006-2007 рр.). «Методологічне забезпечення програмування розвитку публічних інституцій та якості їх діяльності» (державний реєстраційний номер 0108U003405) (здійснюється протягом 2008 р.). Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання: - дослідити сучасні тенденції розвитку муніципальних утворень та проблеми якості надання публічних послуг, сформувати вимоги до маркетингово-орієнтованої системи муніципального управління; - розкрити сучасні концептуальні людиноорієнтовані підходи до публічного управління, визначити місце маркетингового підходу як засобу реалізації людиноорієнтованих моделей управління; - проаналізувати практичний досвід щодо використання маркетингової концепції у сфері публічного управління в Україні та закордоном; - розкрит

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?