Методика вивчення поезії японського класика Мацуо Басьо учнями 8-го класу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 135
Своєрідність японської поезії, розвиток поетичних стилів в стародавній Японії. Особливості японського віршування хоку. Методика вивчення японської поезії на уроках зарубіжної літератури (на прикладі ліричних творів японського класика Мацуо Басьо).

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
План Вступ Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми дослідження японської поезії 1.1 Своєрідність японської поезії 1.2 Розвиток поетичних стилів в стародавній Японії 1.3 Особливості японського віршування хоку Розділ ІІ. Методика вивчення японської поезії на уроках зарубіжної літератури 2.1 Вивчення ліричних творів на уроках зарубіжної літератури 2.2 Знайомство з творчістю Мацуо Басьо учнів 8 класу Висновки Література Додатки Вступ У Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти України особлива увага відводиться культуротворчим аспектам, які передбачають прилучення учнів до здобутків літератури, яка має неоціненне значення в одержанні учнями якісної освіти і сприяє всебічному розвиткові особистості. Унаслідок цього виникає необхідність удосконалення методики викладання літератури в цілому, зокрема оптимізації прийомів і форм аналізу художніх творів, спрямованих на досягнення цілісності сприймання шкільного курсу літератури, побудови системи уроків, що допомагає простежити духовне зростання учнів у процесі навчання. Таке спрямування на культуру є виявом важливої світової тенденції гуманітаризації системи освіти. Важливою складовою літературної освіти школярів є навчальний предмет “Зарубіжна література”, об’єктом вивчення в якому є кращі твори й основні етапи розвитку світового літературного процесу. Актуальною проблемою сьогодення залишається критика тяжіння шкільної програми до європоцентризму, висловлена Д. Наливайком. Таким чином, актуальність дослідження обумовлена тим, що: 1) у методиці викладання зарубіжної літератури проблема вивчення японської поезії досліджена недостатньо; 2) вивчення поетичної спадщини Японії сприятиме формуванню гуманістичного світогляду школярів, шанобливого ставлення до духовних і матеріальних надбань людства; 3) існує практична необхідність сучасного творчого вивчення зарубіжної літератури, заснованого на системному опануванні читачами літературних концепцій майстрів слова і вихованні духовно багатої особистості. Відповідно до мети та гіпотези були поставлені такі завдання дослідження: 1. здійснити теоретичний аналіз проблеми дослідження; 2. виявити найбільш ефективні методи, прийоми, форми й види навчальної діяльності, що сприяють кращому сприйманню японської поезії; 3. розробити методику вивчення творчості японського класика Мацуо Басьо, яка сприяла б вдосконаленню літературної освіти учнів 8 класу, оптимізації навчального-виховного процесу, розвитку логічного і образного мислення, вихованню моральності, любові до батьківщини, природи, людини. На своєрідність японської поезії звертали увагу багато дослідників (В. Пронников, І. Ладанов, Л. Гришлева, Д. Кін, І. Бондаренко, Н. Шефтелевич, Г. Турков, Р. Блайс, В. Міщук та інші). Основними завданнями їх пошуків було визначити шляхи розвитку класичної японської поезії, пояснити її особливості, виходячи з національних традицій і світогляду японців, встановити характерні риси танка і хоку. Проблемі дослідження життєвого і творчого шляху Мацуо Басьо, його внеску у розвиток японської поезії присвячені праці літературознавців (Н. Шефтелевич, Г. Турков, С. Капранов, Т. Кравцова, В. Міщук, В. Маркова, І. Кузьменчук та інші).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?