Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік" - Магистерская работа

бесплатно 0
4.5 175
Теоретичні основи використання комп"ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік". Аналіз системи навчання дисципліни. Розробка та експертне оцінювання методики використання комп"ютерних технологій при вивченні даної дисципліни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ Факультет «Соціально-економічний» Кафедра «Педагогіки і методики професійного навчання» МАГІСТЕРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: Методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” за спеціальністю 8.00000.5 „Педагогіка вищої школи” Виконавець роботи: магістрант _____________________ Науковий керівник: к.п.н. _____________________________ Консультант:_ к.ек.н.,доц. _______ (Баранов П.Ю.) Завідуючий кафедрою: д.пед.наук, профессор _________________ Харків 2010 ЗАВДАННЯ на магістерську (дипломну) роботу 1. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та розробити методику використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік”. 3. Основні задачі дослідження: 1. Визначити понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження, розкрити сутність поняття “комп’ютерні технології навчання; 2. Обгрунтувати теоретичні основи використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” ; 3. Провести експертне оцінювання розробленої методики. 5. Дата видачі завдання: 2009 р. Завідувач кафедри (підпис) Науковий керівник (підпис) Нормоконтроль: (підпис) Завдання прийняв до виконання (підпис магістранта) РЕФЕРАТ Кваліфікаційна робота містить: 127 стор.; 16 рис.; 7 табл.; 88 використаних літературних джерел. Гіпотеза дослідження - якість вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік” майбутніми інженерами-педагогами економічного профілю підвищиться за умов використання відповідної методики, розробленої на основі застосування комп’ютерних технологій. Емпіричні методи: спостереження, порівняння, анкетування, метод статистичної обробки інформації, діаграми. Практичне значення роботи у розробці практичних рекомендацій щодо застосування програмного продукту “1С:Підприємство” в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський облік”. Згідно обєкту, предмету, меті - визначаються задачі дослідження: 1. Объект исследования: процесс изучения дисциплины Бухгалтерский учет. Предмет исследования: методика использования компьютерных технологий при изучении дисциплины Бухгалтерский учет. Практическое значение работы в разработке практических рекомендаций по применению программного продукта 1С: Предприятие в процессе изучения дисциплины Бухгалтерский учет. Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕтичні основи ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” 1.1 Особливості використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 1.2 Аналіз комп’ютерних засобів навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” 2.1 Аналіз змісту дисципліни “Бухгалтерський облік” 2.2 Аналіз методів, засобів і форм навчання дисципліни “Бухгалтерський облік” Висновки до розділу 2 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” 3.1 Мета завдання, принципи та зміст методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 3.2 Методи, форми та засоби реалізації методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” 3.3 Критерії та методи оцінки методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” Висновки до розділу 3 РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” 4.1 Сутність та методика реалізації експертного оцінювання у ВНЗ 4.2 Результати експертного оцінювання методики використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни “Бухгалтерський облік” Висновки до розділу 4 РОЗДІЛ 5 ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОДУКТУ 5.1 Обґрунтування вибору напрямку організаційно-економічного дослідження 5.2 Виявлення оцінних параметрів, що характеризують конкурентоздатність НПП 5.3 Кількісний аналіз оцінюваних параметрів конкурентоздатності 5.4 Розробка шкали бальної системи по кожному оцінюваному параметру 5.5 Оцінка рівня по кожному оцінюваному параметру й конкурентоздатності розробленого НПП у цілому Висновки до розділу 5 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність дослідження. В Україні, як і в сучасному світі, існує глобальна проблема комп’ютерізації всіх сфер людського життя. Тому впровадження компютерних технологій в освіту можна охарактеризувати як логічний і необхідний крок в розвиток сучасного інформаційного світу в цілому. Підтвердженням цього може служити виникнення цілого ряду спеціальних наукових центрів, які безпосередньо займаються проблемами інформатизації і компютеризації освіти (В.Баринов, В.Буров, Л.Кльоба, Т.Любанова, В.Слиньков, В.Попов). Справжня дієвість науково-технічного прогресу (а широке застосування компютерів - один з яскравих його проявів) у вирішальної степені залежить від підготовки кадрів на рівні сучасних вимог, а особливо підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Актуальність до

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?