Методика викладання трудового навчання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Сучасний урок в освітній галузі. Процес вибору об"єктів навчальної роботи. Об"єкти навчальної роботи з деревини. Структура педагогічної технології. Характерні ознаки основних технологій навчання. Класифікація педагогічних технологій за Г. Селевком.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВСТУП Сучасна освіта зазнає значного впливу змін у сучасному суспільстві, серед яких інтеграційні процеси, глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору тощо. Швидке зникнення бар’єрів між країнами створює умови, в яких в основу стратегічної і тактичної діяльності державної освітньої системи мають покладатися світові стандарти, що формуються до змісту, форм і методів навчання, до підсумкових результатів навчальної діяльності, до рівня і якості освіти. Усвідомлення того, що система освіти повинна слугувати насамперед конкретному громадянину на основі належного врахування громадсько-особистісних прав і пріоритетів - одна з найважливіших світових тенденцій. Надати можливість усім без винятку проявити свій талант і творчий потенціал, реалізувати свої особисті плани - завдання, що поставила перед державами в галузі освіти Міжнародна комісія з питань освіти ХХІ століття при Раді Європи. Вчитися знати, вчитися діяти, вчитися бути, вчитися жити разом ? провідні принципи, що визначені для освіти нового століття. У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в школі. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Входження України до європейського освітнього простору, рух до навчання світового рівня, що диктується процесами глобалізації та інтеграції, ? основний вектор розвитку національної системи освіти. Завдання, проголошені у стратегічному документі «Національній доктрині розвитку освіти» спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, досягнення її конкурентоспроможності в європейському та світовому освітньому просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний духовно-світоглядний вибір, здобувати необхідні знання, набувати навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, навчатися протягом життя. Сучасні умови модернізації системи освіти в Україні потребують критичного вивчення і творчого застосування всього найціннішого з вітчизняного та зарубіжного науково-практичного педагогічного досвіду. Обєкт дослідження: мною було обрано тему Методика вивчення розділу Основи матеріалознавства у 7 класі, для формування теоретичних та практичних навичок у процесі навчання в 7 класі. Мета дослідження полягає в розробці методики використання електронного навчально-методичного комплексу, визначенні змісту та способів подання навчального матеріалу, що забезпечить формування знань учнів у процесі навчання матеріалознавтву. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність засвоєння умінь та навичок під час навчання та формування знань та навичків учнів може бути підвищена за рахунок наступних чинників: - застосування електронного навчально-методичного комплексу для самостійного вивчення тем з можливістю надання різного роду допомоги і різноманітних комбінацій фрагментів навчального матеріалу; - індивідуального підходу до учнів у процесі профільного навчання. систематизації знань учнів на уроках з предмету «Трудове навчання»; Під час дослідження даної проблеми, у відповідності з метою і висунутою гіпотезою необхідно розв’язати наступні завдання: - проаналізувати науково-практичні піходи до проблеми навчання матеріалознавству; - визначити можливості електронного навчально-методичного комплексу для навчання учнів у вивченні матеріалознавства; - здійснити відбір навчального матеріалу для електронного навчально-методичного комплекс; - розробити електронно навчально-методичний комплекс, який відповідає сформульованим вимогам; - перевірити ефективність застосування ЕНМК з предмету «Трудове навчання». Пошуки розв’язання поставлених завдань здійснювалися за допомогою наступних методів дослідження: - аналіз навчально-педагогічної, філософської і методичної літератури з проблеми дослідження; - вивчення сучасних комп’ютерних навчальних програм, у тому числі для трудового навчання; - аналіз програм, підручників і методичних посібників для освітньої галузі «Технологія»;. 1. СУЧАСНИЙ УРОК В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ Сучасний урок - це активізована розумова діяльність учнів, де вчитель постійно має вдосконалювати відомі методи роботи, шукати засоби, які б сприяли глибокому засвоєнню програмового матеріалу. Адже, підготовка до уроку - це, не тільки наука, а й мистецтво яке потребує від вчителя натхнення і прояву творчих здібностей. Основною умовою реалізації творчого потенціалу є технологічна та інформаційна діяльність, яка здійснюється від появи творчого задуму до реалізації його в готовому продукті. Розвиток людини, становлення її особистості - цілісний процес, в якому взаємозалежні різні його сторони: фізичні, інтелектуальні, соціальні, духовні. З метою підвищення якості трудового навчання слід уникати таких недоліків у навчально-виховному процесі, як: - перенесення вчителем функцій спеціальної освіти у загальноосвітню школу (зокрема, нав’язування учням спеціальних теоретичних знан

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?