Методика організації і виконання учнями графічних робіт - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 104
Типи і класифікація графічних робіт з креслення та аналіз шкільної програми для 8-9 класів щодо доступності і якості пропонованих робіт. Вдосконалення узагальнених графічних умінь: складання креслень, послідовності їх читання, оформлення та корекції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Графічні роботи на уроках креслення 1.1 Типи графічних робіт з креслення, їх класифікація 1.2 Аналіз програми з креслення для 8-9 класів 2. Методика проведення уроків з виконання графічних робіт 2.1 Особливості організації виконання учнями графічних завдань 2.2 Розробка і проведення уроку з виконанням графічної роботи Висновок Список основних термінів Список використаної літератури Вступ В умовах сучасного розвитку суспільства поряд із словесними великого значення набули графічні засоби передачі інформації: технічні креслення, схеми, рисунки, знакові моделі, криптограми тощо. Це означає, що в більшості сфер сучасної практичної діяльності людини значно зросла питома вага мислительних операцій, пов’язаних зі сприйняттям різноманітної інформації, вираженої графічною мовою, її усвідомленням і уявним оперуванням. Все більш характерною особливістю багатьох видів виробництва стає опосередкований характер управління діючими технічними об’єктами і технологічними процесами. Безперечним слід визнати той факт, що здатність людини до графічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку. Можливості для цього закладені у змісті шкільного курсу креслення. Але існуюча упродовж тривалого часу назва курсу Креслення асоціюється тільки з формуванням у школярів умінь та навичок щось креслити і сам курс розглядається як деяка передумова для наступної професійної підготовки, що пов’язана з графічними знаннями і уміннями. Під графічними знаннями будемо розуміти знання учнями графічного методу, який використовується у шкільному курсі математики. В навчанні графічний метод може трактуватися як сукупність способів оперування графічною моделлю, що включає в себе способи дії в самій графічній моделі і способи встановлення звязків з іншими моделями одного й того ж явища. Предмет - виконання графічних робіт на уроках креслення. Мета роботи полягає в тому, щоб розглянути організацію виконання учнями графічних робіт. Графічні роботи на уроках креслення 1.1 Типи графічних робіт з креслення, їх класифікація Графічні роботи - роботи, в яких зорове сприймання поєднане з моторною діяльністю школярів, креслення і схеми, замальовки з натури або змальовування, робота з контурними картами, складання таблиць, графіків, діаграм. Техніку графічного зображення учні опановують найбільш досконало на уроках креслення і малювання. Такі завдання можливо і вдосконалюють креслярські навички, але аж ніяк не розвивають мислення учнів. Методично виправданою вважається система завдань в якій на початкових етапах для розвитку елементарних уявлень, моторики, та закладення креслярських навичок використовуються завдання на механічне перекреслювання, надалі завдання починають вимагати певних знань та уявлень, задачі стають проблемними. Для того щоб зменшити час і при цьому забезпечити гарна якість перевірки графічних робіт, варто вести контроль за наступним планом: 1) перевірити правильність оформлення креслень (нанесення рамки і виконання основного напису на кресленні, накреслення букв і цифр, нанесення розмірів); 2) перевірити правильність побудови зображень креслення: а) дотримання проекційного звязку при зображенні зовнішньої і внутрішньої форми деталі; б) застосування типів ліній відповідно до їх призначення; в) повноту і правильність відповіді на графічне завдання роботи. Без цього навчання процесу розв’язування буде малоефективним. Для досягнення максимального ефекту від використання розвиваючих завдань, потрібно розробити систему таких завдань, які б взаємодоповнювали б одна одну. Основними видами графічних робіт на уроках креслення є: читання креслень виробів; оформлення креслень; ескізи; складальні креслення; зображення зєднань на складальних кресленнях; читання складальних креслень; деталювання складальних креслень. Суть цього прийому полягає в заміні того, що потрібно зробити в даній задачі, новою вимогою, рівносильною першій, але такою, що полегшує розв’язання даної задачі. Прочитують основний напис і з нього дізнаються про назву виробу, його масу, масштаб зображення тощо; назва виробу деякою мірою розкриває його призначення. Вивчають складальне креслення в цілому, тобто уявляють, які на кресленні виконано вигляди (основні, місцеві, додаткові), розрізи (прості, складні, місцеві), перерізи, виносні елементи і яке призначення кожного з них. Зясовують положення січних площин, за допомогою яких виконано розрізи та перерізи і напрям поглядів, за якими побудовано місцеві і додаткові вигляди. 4.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?