Методика обліку витрат від звичайної діяльності на підприємстві ВАТ "Промтелеком" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 151
Класифікація витрат та способи їх обліку. Поняття звичайної діяльності підприємства та затрати, що відносяться до такого виду діяльності. Організаційно-економічна характеристика ВАТ "Промтелеком". Прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку витрат звичайної діяльності підприємства 1.1 Сутність та класифікація витрат 1.2 Поняття звичайної діяльності підприємства та витрати, що відносяться до такого виду діяльності 1.3 Державне регулювання обліку витрат звичайної діяльності підпрємства 2. Організація та методика обліку витрат від звичайної діяльності на ВАТ Промтелеком 2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства 2.2 Управління витратами на ВАТ Промтелеком 2.3 Аналіз витрат звичайної діяльності ВАТ Промтелеком 2.4 Прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат 3. Впровадження сучасних засобів ораганізації обліку витрат звичайної діяльності на ВАТ Промтелеком 3.1 Шляхи вдосконалення управління витратами звичайної діяльності на ВАТ Промтелеком 3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ В умовах ринкової економіки основним в діяльності кожного підприємства є отримання максимального прибутку, тому досить важливим є аналіз управління витратами на підприємстві. Вони визначають управління витратами як планомірне формування витрат на виробництво і збут продукції та контроль за їхнім рівнем. Давидович І.Є. виділяє предмет управління витратами в окрему дисципліну. В третьому розділі розглядаються основні проблеми та пропонується шляхи вдосконалення управління витратами звичайної діяльності підприємства ВАТ Промтелеком. 1. Застосування ресурсів у одному виробничому процесі унеможливлює їхнє використання за іншим призначенням. Тому, вибір конкретних ресурсів для виробництва якогось товару означає неможливість виробництва альтернативного товару. Відповідно до вимог П(С)БО в основу визначення витрат певного періоду покладено можливість одночасного визнання доходу, для отримання якого вони здійснені, і навпаки. Менеджерів, у першу чергу, цікавить не просто інформація про загальні витрати підприємства, а дані про конкретні витрати для виготовлення різних видів продукції (робіт, послуг). Згідно з П(С)БО 3 Звіт про фінансові результати звичайна діяльність - це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Прибуток від операційної діяльності розраховується шляхом вирахування з суми операційних доходів (чиста виручка від реалізації продукції, інші операційні доходи) витрат, понесених в процесі виробництва та реалізації продукції (собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) [23, с. Відповідно, витрати, пов’язані з операційною діяльністю, групують за функціями - витрати виробництва (реалізації), витрати на управління, збут та інші операційні витрати, а також за економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати (рис. 1.3). Рис. 1.3. До статті Витрати на збут відносяться витрати підприємства, повязані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. До статті Інші операційні витрати зараховується собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 П(С)БО 10, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). До статті Інші витрати відносяться собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не повязані з операційною діяльністю підприємства. 1.3 Державне регулювання обліку витрат звичайної діяльності підприємства Основні засади господарювання в Україні визначає Господарський кодекс України затверджений Верховною Радою України від 16.01.2003 № 436-IV, остання редакція від 19.01.2012, також ГК регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між субєктами господарювання, а також між цими субєктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання [1, c.1]. Головним законом в бухгалтерського обліку та звітності є Закон України Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, зі змінами та доповненнями затверджений Президентом України від 16.07.1999 р. № 996 -ХІV, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати затверджене Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 №87 - Редакція від 10.01.2012 наведено класифікацію витр

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?