Методика обліку надходження і вибуття основних засобів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 102
Значення засобів праці у виробничому процесі та їх частка в загальній вартості активів. Витрати, що підлягають і не підлягають амортизації в податковому обліку. Характеристика складових первісної вартості залежно від шляху надходження на підприємство.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра бухгалтерського обліку Курсова робота на тему «Методика обліку надходження і вибуття основних засобів» Київ 2014 ВСТУП Актуальність теми. Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки повязаний з кардинальними змінами в структурі та формах власності, а також - в організації та управлінні виробництвом. Це зумовлює необхідність вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов. Отже, роль і значення засобів праці у виробничому процесі та значна їх частка в загальній вартості активів і визначають основний зміст категорії основні засоби. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутність сталої визначеності складу основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку наявності та використання основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі у відтворювальному процесі. Теоретичну основу дослідження питань склали Податковий кодекс України, закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Алексєєва А. В., Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Нападовська Л. В., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Сопко В. В., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С., Шаповалова А. П. та інших. Досягнення вказаної мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: - визначити економічну сутність основних засобів; - провести економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури; - надати організаційно-економічну характеристику базовому підприємству; - розглянути організацію обліку основних засобів - проаналізувати первинний облік надходження та вибуття основних засобів - вивчити аналітичний і синтетичний облік надходження та вибуття основних засобів; - вивчити організацію обліку основних засобів в інформаційних бухгалтерських системах. Інформаційною базою роботи стали теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні документи, що регулюють діяльність субєктів підприємницької діяльності, дані фінансової і статистичної звітності базового підприємства ПП «Тех-інмарк сервіс». 1. СУТНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Основні засоби підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської діяльності підприємства, зберігання необхідного обсягу виробничих запасів, проведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов’язаних з отриманням та реалізацією продукції, наданням послуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних засобів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації. З економічної точки зору під терміном «основні засоби» розуміють матеріальні засоби, що використовуються у діяльності підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації і вартість яких поступово зменшується у зв’язку із їх фізичним або моральним зносом [30]. Основні засоби підприємства відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності, забезпечують ефективність безперебійної роботи будь-якого підприємства. Згідно з п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 7 «Основні засоби» основні засоби підприємства - це матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у виробничому процесі або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік) [10]. До основних засобів, які застосовуються в операційній діяльності відносяться: будівлі, споруди, силове обладнання, робочі машини, обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, інші машини та обладнання, транспортні засоби, інструмент, інвентар, господарчий інвентар, інші основні засоби. Балансова вартість може змінюватися тільки у випадках добудування, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації об’єктів чи в інших випадках, встановлених органами законодавчої та виконавчої влади держави. Відповідно до п. 145.1 Податкового к

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?