Методика навчання аудіювання на початковому ступені ЗОШ - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 104
Психологічні особливості молодших школярів. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Система вправ для навчання аудіювання школярів з урахуванням послідовності становлення мовних умінь і навичок в різних видах мовленнєвої діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1 Психологічні особливості молодших школярів 1.2 Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності 1.3 Труднощі аудіювання Висновки до розділу Розділ 2. До числа дослідників, які займались цим питанням, можна віднести М.Л. Вайсбурд, І.М. Верещагіну, Н.І. Гез, Н.В. Єлухіну, Я.М. Колкера, О.Б. Метьолкіну, О.Й.Негневицьку, Г.В. Рогову, О.С. Устинову, І.І. Халєєву, O. Dunn, W.A. Scott, L.H.Ytreberg та багато інших [7, 14, 18, 24, 26-28, 45, 52, 57]. Воно складається з уміння диференціювати звуки, які сприймаються, інтегрувати їх у смислові комплекси та утримувати в пам’яті під час слухання, здійснювати ймовірне прогнозування та, виходячи з певної ситуації спілкування, розуміти сприйняте на слух звукове повідомлення. Аудіювання тісно пов’язане з усіма видами мовленнєвої діяльності і відіграє важливу роль у вивченні іноземної мови особливо при комунікативно-спрямованому навчанні. Воно дозволяє навчити учнів уважно слухати, формувати вміння передбачати зміст і виховувати культуру слухання як на іноземній, так і на рідній мові. Виховне значення формування вміння розуміти мовлення на слух сприяє і розвиткові дитини. Воно допомагає розвивати пам’ять, передусім слухову, увагу та мислення дитини. Аудіювання є одним з основних засобів навчання іноземної мови. Методистами було вивчено та досліджено різні аспекти навчання аудіювання, проте вчителі ще й досі зустрічаються з багатьма труднощами у процесі організації аудіювання у початковій школі. Цілі дослідження полягають у визначенні основних теоретичних передумов, розробці методики навчання аудіювання у початковій школі, у відборі текстів для початкової школи та у розробці системи вправ для навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Теоретичне значення нашої дипломної роботи полягає в аналізі теоретичних передумов навчання аудіювання, вивченні психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку та визначенні основних труднощів процесу навчання, що дали змогу розробити систему вправ для навчання аудіювання у початковій школі. Як відомо, сучасні нормативні документи [29, 23; 36, 4] орієнтують учителів на формування в учнів певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні. На початковому ступені (відтепер це 2-4 класи загальноосвітньої школи) мають бути закладені основи комунікативної компетенції, необхідні й достатні для їх подальшого розвитку у курсі вивчення іноземної мови в середній школі, іншими словами, саме навчання іноземної мови на початковому ступені забезпечує фундамент для подальшого поглибленого або спеціалізованого навчання іноземної мови, а також створює сприятливу базу для оволодіння другою або навіть третьою іноземною мовою. Як зазначають Дж. Брунер, Л.С.Виготський, Д.Б. Ельконін, В. Пенфілд, Ж.Піаже, Л.С. Рубінштейн [50; 10; 49; 33; 34; 40] та інші, дитина засвоює іноземну мову легше, ніж доросла людина. Точність наслідування, як зазначають І.О. Зимня, С.В. Роман та О.О. Коломінова [16, 35; 39, 35-38], цілком захоплює дитину, приносить їй насолоду, викликає приємні емоції, чого не можна вже сказати про підлітків. Слід зазначити, що молодші школярі мають потенційно великі можливості довготривалої памяті [39, 35; 40]. П.П. Блонський [6] вважає, що розвиток пам’яті у дітей відбувається нерівномірно. Це можливо лише за певних сприятливих умов: цікавої теми уроку, доступності інформації, опори на активну розумову діяльність, різноманітних видів роботи, а також включення всіх учнів у роботу на уроці. Для вирішення цих проблем у початковій школі широко використовується навчальна гра та розроблена Н.Ю. Дручків та О.О. Паршиковою методика комунікативно-ігрового навчання іноземної мови [12; 13]. У сучасній методиці навчання іноземних мов підкреслюється необхідність формування аудіювання як важливого вміння, без володіння яким неможливе спілкування виучуваною мовою. Аудіювання на початковому ступені навчання англійської мови є і метою, і засобом навчання. Т.К. Полонська пропонує використовувати для аудіювання фабульні тексти (казки), які подобаються дітям. Мета підготовчих вправ полягає в тому, щоб заздалегідь (до слухання тексту) зняти труднощі лінгвістичного і психологічного характеру, що дозволить аудитору зосередити свою увагу на сприйнятті змісту [14, 235]. Так, американські методисти У.А.Скотт та Л.Г. Їтреберг пропонують не просто розповідати про щось, а подавати текст для прослуховування, демонструючи відповідні картинки та розмірковуючи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?