Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії - Автореферат

бесплатно 0
4.5 184
Нові методи та спеціалізовані обчислювальні пристрої зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії. Розвиток методу розбиття тріангуляційних сіток на окремі елементи. VHDL-модель спеціалізованого апаратного прискорювача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Акимишин Орест Ігорович УДК 004.932; 004.04 Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії 05.13.05 - комп’ютерні системи та компоненти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович, Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень доктор технічних наук, професор Самотий Володимир Васильович, Вища Школи Бізнесу в Домброві Гурнічій Міністерства освіти і науки Польщі, професор кафедри інформаційних технологій Захист відбудеться “ 11 ” липня 2008 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. С. Бандери, 12) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, Львів, вул. Професорська, 1) Автореферат розісланий “ 10 ” червня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д. т. н., проф. Я.Т. Луцик ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Для подання тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії застосовується опис їхніх поверхонь тріангуляційними сітками. Тому актуальною є задача зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів перед їх обробкою та візуалізацією. Представлені в дисертації дослідження виконувалися згідно з планом наукових досліджень, що проводились кафедрою електронних обчислювальних машин Національного університету Львівська політехніка в рамках держбюджетної теми ДБ-АВАГ (номер держреєстрації 0104U002284)Конфігуровані вимірювально-обчислювальні мережі інтелектуальних автономних агентів для вирішення задач моніторингу навколишнього середовища 2004-2006 рр. та Державної програми Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки (номер 0107U009397)Розробка структури львівського ресурсно-операційного Grid центру та його ресурсів №1 ІТ506-2007). Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати відомі методи зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів у тривимірному просторі та структури даних для представлення тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії в памяті компютера; розробити методи обчислення відхилення між тріангуляційними сітками для забезпечення зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, відтворених за даними комп’ютерної томографії, в межах заданого відхилення; на основі запропонованих методів розробити програмне забезпечення для зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії та дослідити характеристики його роботи на реальних обємних зображеннях; розробити алгоритми та структури пристроїв для виконання базових операцій зменшення обсягів даних тріангуляційного опису обєктів комп’ютерної томографії; розробити апаратно-орієнтований метод зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів, а також для пришвидшення обробки даних розробити метод розбиття вхідних даних на окремі елементи опрацювання; розробити базову структуру та моделі спеціалізованих обчислювальних пристроїв для зменшення обсягів даних та виконати їх синтез, використовуючи засоби автоматизованого проектування комп’ютерних систем. Методи дослідження: У роботі використано методи аналітичної геометрії та обчислювальної математики, що дозволило синтезувати алгоритми обчислення геометричних функцій у тривимірному просторі та методи проектування комп’ютерних пристроїв, що дозволило синтезувати структури апаратних прискорювачів на основі розроблених у роботі методів. Наукові та практичні результати роботи доповідались та обговорювались на: І, ІІ Міжнародних конференціях молодих науковців Комп’ютерні системи та інженерія (м. Львів, 2006-2007р); ІІІ International conference Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application ACSN-2007 (Lviv, 2007); V Міжнародній науково-практичній конференції Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів КСАВП-2007 (м.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?