Методи реалізації комп’ютерної підтримки пізнавальної діяльності школярів з фізики - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 157
Поняття пізнавальної діяльності, її види, активізація, методи організації. Особливості використання комп’ютерної підтримки на уроках фізики. Методика проведення демонстраційних дослідів при вивченні теми "Магнітне поле". Аналіз педагогічного експерименту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет ім. О.Довженка Кафедра фізики та методики викладання Курсова робота з методики навчання фізики на тему: Методи реалізації комп’ютерної підтримки пізнавальної діяльності школярів з фізики Глухів, 2012 Вступ Особливості сучасного етапу розвитку освіти в Україні потребують впровадження розвинених форм і методів навчання, що сприяють становленню особистості школяра. Як стверджують сучасні педагоги і психологи саме в період середнього шкільного віку відбувається бурхливий розвиток пізнавальних інтересів учня, які потім, у старшому шкільному віці, переходять у стадію формування загальної і профільної культури учня [16]. Воно сприятиме гуманізації освіти школяра, а також підвищенню ефективності навчання та його інтенсифікації і індивідуалізації в залежності від інтересів, здібностей та власного досвіду учнів, активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів за рахунок введення в навчальну роботу елементів дослідницького характеру, збільшення частки самостійної роботи в навчальній діяльності учнів, що є визначальним для розвитку творчої особистості. Важливо, що в рамках мультимедійного середовища навчальні завдання адаптуються до освітніх можливостей дитини, учень сам приймає рішення, визначає характер і рівень необхідної йому допомоги, вибирає спосіб дії. Уроки з використанням комп’ютерних навчальних середовищ можна проводити за будь-якою формою організації діяльності учнів, наприклад, ефективним є застосування сучасних методик колективно-групового навчання „Ажурна пилка”, „Мозаїка”, „Коло ідей”, фізичних експериментів, віртуальних лабораторних практикумів тощо [1]. Мета: визначити оптимальні методи формування і розвитку пізнавальної діяльності учнів з фізики засобами комп’ютерних технологій. Предмет: методика використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення фізики при вивченні теми «Магнітне поле» у 9 класі ЗОШ. Завдання: 1. проаналізувати шкільної програми та навчальних посібників. 2. виявити ефективні методи і засоби розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики. 3. розробити методики використання ІКТ на уроках фізики в 9-х класах ЗОШ. 4. перевірити доцільність запропонованих методик у шкільній практиці засобами педагогічного експерименту. Дослідження Ю.К. Бабанського, П.Я. Гальперіна, Б.С. Гершунського, В.В. Давидова, І.Я. Лернера, Є.І. Машбиця, С.І. Подмазіна, О.Я. Савченко, Н.Ф. Тализіної, В.Я. Якуніна та інших учених дають змогу реалізувати особистісно-орієнтоване навчання, активізувати самостійну роботу учнів і практико-орієнтовану складову в методичних системах навчання предметам фізико-математичного циклу. Учіння вимагає повного «розпредмечування знань». Суть даної дії полягає в тому, що учні за допомогою органів чуття (слуху, зору, дотику і нюху) сприймають зовнішні властивості, особливості й ознаки предметів і явищ, які вивчаються. Учні вивчають електричний струм,вони добре знають для чого він потрібен, як ним користуватися, але ж це лише поверхневі знання про струм. Школярі познайомляться з такими розділами, як електричне поле, електричний струм, магнітне поле, атомне ядро, ядерна енергетика [3].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?