Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 100
Використання абсолютних, відносних та середніх величин, рядів динаміки у фінансовому аналізі, складання аналітичних таблиць. Застосування індексного та графічного методів. Послідовність аналізу економічних показників, взаємозв’язок факторних показників.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми Вступ Метод - це шлях дослідження, вивчення. Метод фінансового аналізу - це системне, комплексне дослідження, взаємопов’язане вивчення, опрацювання і використання інформації фінансового характеру з метою виявлення і мобілізації резервів ліпшого використання фінансових ресурсів і встановлення оптимальної структури їх джерел. На теперішній час серед учених-економістів не існує єдиного погляду щодо класифікації способів і прийомів аналізу. Абсолютні, відносні та середні величини Економічні явища, які вивчаються у фінансовому аналізі, мають кількісну визначеність, що виражається в абсолютних і відносних величинах. Абсолютні величини показують кількісні розміри економічного явища в одиницях міри, ваги, обсягу, площі, вартості тощо безвідносно до розміру інших явищ. Відносні показники структури - це питома вага окремої частини в загальному, яка виражається, як правило, у процентах. Наприклад, питома вага прибутку від реалізації у загальному прибутку сільськогосподарського підприємства. Серед відносних величин у фінансовому аналізі широкого застосування набули проценти, коефіцієнти, індекси. Припустимо, що сума грошових коштів дорівнює 595 тис. грн, величина оборотного капіталу - 4353 тис. грн. Тоді питома вага грошових коштів становить: Коефіцієнти характеризують відносні величини двох порівнюваних показників, з яких один беруть за одиницю. Індекси - це відносні величини, які характеризують зміну показника, що вивчається, у часі або просторі. Середня арифметична проста застосовується, коли всі варіанти трапляються один раз або мають однакові частоти в досліджуваній сукупності. У разі обчислення базисних індексів певні показники всіх аналізованих періодів відносять до показників базисного року. За допомогою індексного методу, крім оцінювання виконання плану, напруженості планового завдання, зміни показників за певні періоди, можна також виконували й факторний аналіз, у якому широко застосовуються агрегатні індекси. Розглянемо застосування агрегатних індексів для аналізу виручки від реалізації продукції звітного року порівняно з минулим і розрахунку впливу фактора кількості і фактора цін. Індекс обсягу реалізації у вартісному вимірі (Ipn): Ipn , де q1, q0 - кількість реалізованої продукції відповідно за звітний і минулий роки; p1, p0 - ціна реалізації відповідно у звітному і попередньому роках. Треба пам’ятати: якщо узагальнюючий економічний показник являє собою добуток кількісного та якісного показників - факторів, то при визначенні впливу кількісного фактора якісний показник фіксується на базисному рівні, а впливу якісного фактора кількісний показник фіксується на рівні аналізованого періоду. Якщо від чисельника наведених вище формул відняти знаменники, то отримаємо абсолютні відхилення виручки від реалізації в цілому і за рахунок кожного фактора окремо: - загальне відхилення виручки від реалізації звітного року порівняно з минулим; - відхилення виручки від реалізації за рахунок зміни кількості реалізованої продукції у звітному році порівняно з минулими; - відхилення виручки від реалізації за рахунок зміни ціни; Наведений принцип розкладання абсолютного відхилення узагальнюючого показника за факторами використовується, коли число факторів дорівнює двом (один з них - кількісний, другий - якісний), а аналізований показник виражений як їх добуток. Крім цього, зазначені показники можна порівнювати між собою, тобто база порівняння і досліджуваний показник можуть змінюватися залежно від мети аналізу. При побудові аналітичних групувань із двох взаємопов’язаних показників один розглядається як результативний показник, другий - як фактор, що впливає на перший. Якщо вивчається функціональна залежність між показниками, то на горизонтальній прямій - осі абсцис (X) - відкладаються значення факторного показника, а на вертикальній прямій - осі ординат (Y) - значення результативного показника у відповідному масштабі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?