Методи доказування в адміністративному судочинстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 96
Поняття адміністративного процесуального доказування. Поняття засобів доказування в адміністративному судочинстві України. Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, показання свідків. Висновки експерта і спеціаліста. Речові засоби доказування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота «методи доказування в адміністративному судочинстві» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1 Поняття адміністративного процесуального доказування 1.2 Діяльність по доказуванню. Предмет доказування 1.3 Поняття засобів і джерел доказування в адміністративному судочинстві України РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 2.1 Пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, показання свідків в адміністративному судочинстві 2.2 Письмові засоби доказування в адміністративному судочинстві 2.3 Речові засоби доказування в адміністративному судочинстві 2.4 Висновки експерта і спеціаліста в адміністративному судочинстві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність роботи. Головним засобом забезпечення обґрунтованості прийняття будь-якого рішення в справах про адміністративні правопорушення є повне, всебічне та обiєктивне вивчення фактичних обставин, які лежать в основі справи. Аналіз наукових праць у сфері доказування в адміністративному судочинстві дає підстави поділити їх на дві умовні групи: по-перше, наукові коментарі до КАС України, в контексті яких наводяться наукові пояснення до відповідних статей, що регулюють доказування. Це праці таких учених, як С. В. Ківалов, О. І. Харитонова, О. М. Пасенюк , В. К. Матвійчук, І. О. Хар, Р. О. Куйбіда, О. А. Банчук, І. Б. Коліушко, Р. І. Корнута, В. Л. Миринченко, О. М. Пасенюк, В. Г. Перепелюк; по-друге, навчальні посібники, присвячені адміністративному процесу України, Є. Ф. , А. Т. Комзюка, В. М. Бевзенка, Р. С. Мельника , В. І. Перепелюка та ін., які розглядають доказування як розділи до КАС України. Порівняльно-правовий метод використано для розкриття співвідношення змісту доказів і сутності доказування в адміністративному й інших видах судочинства. ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1 Поняття адміністративного процесуального доказування Вирішальним із завдань адміністративних проваджень є всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної спра­ви, встановлення наявності або відсутності фактичних даних, які мають значення для справи і за допомогою яких встанов­люється істина. На основі фактичних даних у визначеному за­коном порядку суд, орган (посадова особа) встановлює наяв­ність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і запе­речення суб’єкта звернення, заінтересованої особи, осіб, які беруть участь у справі про наявність чи відсутність адміністра­тивного спору чи спору про право або порушення норм права. Ці норми об’єднані у систему, до якої входять: а) норми, які регулюють поняття доказів та їх процесуальні джерела (статті 69, 70, 76-81 КАСУ, ст. Тобто фактичні дані - це інформація, відомості про акти, дії чи бездіяльність, за допомогою яких можна встановити обставини, що мають значення для правильного вирішення адміністративної справи. Водночас В. К. Колпаков зазначає, що інформація може роз­глядатися як доказ за наявності двох умов: а) якщо вона містить дані про наявність або відсутність адміністративного пра­вопорушення, винуватість особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення; б) якщо вона одержана в порядку та з джерел, передбачених законом.[9] Доказування є різновидом практичної діяльності, метою якого є пізнання всіх істотних обставин, що мають значення для прийняття правильного рішення. У зв’язку з цим, на суб’єкта владних повноважень покладено обов’язок надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У всіх випадках суд зобов’язаний ухва­лити справедливе і правосудне судове рішення на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджене тими доказами, які були досліджені у судовому засіданні (ч. 3 ст. 159 КАС України).[18] Таким чином, доказуванням в адміністративному процесі є виявлення, збирання, закріплення, перевірка та оцінка інформації про фактичні дані, на підставі яких суд, орган владних повнова­жень, уповноважена посадова особа встановлюють наявність або відсутність обставин, що мають значення для всебічного, повного і об’єктивного розгляду і вирішення адміністративної справи. 1.2 Діяльність по доказуванню. Але вони не в достатній мірі розмежовують судове пізнання і пізнавальну діяльність інших органів держави, місцевого самоврядування, непублічних субєктів у процесі правозастосування.[22] Доказування - це діяльність лідируючих субєктів, проводу та інших субєктів адміністративно-процесуальних відносин по збиранню, дослідженню, перевірці, переробці та оцінці фактичних даних (доказів), використанню їх в установленні обєктивної істини по справі, обґрунтуванні висновків і рішень, що приймаються. Так, Міністерством економіки з питань європейської інтеграції України при антидемпінгових розслідуваннях особлива увага повинна приділятись інформації, фактам або висновкам, які відрізняється від інформації, фактів і висновків, на підставі яких було прийнято рішення про застосування заходів процесуального забезпечення. На думку Л. М. Ніколен

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?