Формування регіонального ринку м"ясної продукції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 91
Функції, роль місцевого самоврядування (селищних рад) у формуванні територіально-господарських одиниць товарного виробництва сільськогосподарської продукції. Виробничі структури раціональних типів суб"єктів підприємницької діяльності по виробництву м"яса.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано в Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук БОЙКО Віктор Іванович, Інститут аграрної економіки УААН, завідувач відділом продовольчих ресурсів і зовнішньоекономічних звязків АМБРОСОВ Володимир Якович, завідувач Харківським відділенням науково-виробничих формувань Інституту аграрної економіки кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться “17 ”лютого 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 в Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики України за адресою: 10008, м.Різко зменшились фонди споживання мяса і молока, яєць і плодово-ягідної продукції, змінились попит і пропозиція на ринку продовольства, виникають проблеми міжобласного (регіонального) обміну. Ринок не відіграє стимулюючої ролі у розвитку виробництва, виконуючи вузькі функції переміщення товарних ресурсів від виробника до споживача за умови порушення еквівалентності обміну та дії інших чинників недосконалого господарювання. По-перше, передбачається, що соціально орієнтована економіка держави зумовлює зростання обсягів виробництва і споживання продуктів харчування. Проте, реформи в агропромисловій сфері та реструктуризація галузей тваринництва і кормовиробництва обумовили необхідність дослідити ряд важливих питань, що стосуються сучасного стану та особливостей організації виробництва мясо-молочної продукції й формування ринку мяса і мясопродуктів. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту аграрної економіки УААН по темі: “Розробити наукові основи розвитку виробництва та формування ринку продовольства” № державної реєстрації 0196U016299 і є складовою частиною досліджень з пріоритетного напряму “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови.”Це обумовлює визнання того факту, що селяни, селянські (фермерські) господарства, приватні та орендні сільськогосподарські підприємства, кооперативи, акціонерні товариства є товаровиробниками, продукція яких є товаром зі всіма відповідними функціями, що надходить до споживача через купівлю-продаж на ринку. Аналізуються основні риси цього господарства з огляду на низький рівень товарної продукції в загальному обсязі її виробництва, особливо в сільських районах, віддалених від промислових центрів, у зонах відчуження та радіаційно забруднених районах. З теоретичної точки зору суспільний поділ праці і розвиток ринкових відносин мають перетворити натуральне господарство у товарне, але в тому разі, коли має місце його економічна відокремленість (юридична відособленість) виробника як власника не лише своєї робочої сили, а й інших засобів виробництва, включаючи землю. Водночас економічною основою будь-якого товарного виробництва, в тому числі і в сільському господарстві, є суспільний поділ праці, а закон вартості регулює звязок між окремими товаровиробниками на основі співставлення суспільно необхідних затрат праці на виробництво того чи іншого товару. Його межі значно розширюються, і товарна маса тієї чи іншої продукції, одержана виробниками в межах окремого регіонального ринку, виходить за межі адміністративно-територіального поділу.В області, порівняно з іншими регіонами, спостерігаються кращі показники щодо виробництва цієї продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь та на душу населення. Основними причинами кризової ситуації у тваринництві стали в першу чергу економічні чинники через недостатність державного впливу на ціноутворення, відсутність правових і соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування економічного механізму на ринку мяса. Дослідження показують, що регіональний ресурсний потенціал мясного підкомплексу як в аграрній сфері, так і в переробній промисловості в ближчі роки буде спрямований на стабілізацію поголівя худоби і птиці, підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом інтенсифікації виробництва. В результаті реформування земельних та майнових відносин основним виробником і постачальником продукції на ринку мяса і молока у наступні 5-7 років все ще залишатимуться особисті господарства населення, де обсяг її виробництва стабілізується. Основний приріст виробництва мясної продукції в господарствах регіону на період до 2010 року очікується у сільськогосподарських підприємствах, де він зросте у 4 рази, і має забезпечуватися шляхом підвищення ефективності використання традиційних ресурсів (спеціалізація, раціональне розміщення і концентрація виробництва, нові форми організації та оплати праці, удосконалення господарювання тощо).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?