Формування регіонального м’ясопродуктового підкомплексу агропромислового комплексу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Порядок формування економічних взаємовідносин у регіональному агропромисловому комплексі (АПК). Особливості функціонування м’ясопродуктового підкомплексу АПК Львівської області. Розрахунок оптимального рівня ціни продукції м’ясопродуктового виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Мікула Надія Анатоліївна, Інститут регіональних досліджень НАН України завідувач відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Васильчак Світлана Василівна Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Мазуренко Олена Василівна, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, провідний науковий співробітник відділу форм господарювання. Захист відбудеться 16 грудня 2008 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський район, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська область, Жовківський район, м.За цих умов вирішення проблеми ефективного розвитку мясопродуктового підкомплексу АПК і всього народного господарства, формування в ньому технологічно досконалого, екологічно безпечного та високопродуктивного виробничого потенціалу та зміцнення на цій основі продовольчої безпеки України неможливе без радикального вдосконалення взаємозвязків між промисловістю, яка забезпечує аграрний сектор необхідними засобами й предметами праці та переробляє сільськогосподарську продукцію (сировину), і безпосередньо сільським господарством, зокрема мясним скотарством, як специфічною з усіх поглядів галуззю економіки. Завдання полягає у визначенні основних шляхів удосконалення системи економічних взаємовідносин між усіма учасниками технологічного ланцюга виготовлення кінцевої продукції мясопродуктового підкомплексу АПК. Проблемою вдосконалення економічних взаємовідносин між підприємствами АПК займалося багато вчених-економістів, серед яких: В. Теоретико-методологічні аспекти агропромислової інтеграції як напряму розвитку економічних взаємовідносин в агропромисловому комплексі стали предметом досліджень В. У процесі дослідження використано сформований комплекс методів наукового пошуку: аналіз і синтез, порівняння, метод єдності історичного і логічного в економічних дослідженнях - для вивчення наявного досвіду підвищення ефективності економічних взаємовідносин у мясопродуктовому підкомплексі АПК різних країн та виявлення можливостей застосування окремих позитивних його елементів в Україні; метод експертних оцінок, системно-діагностичного, структурно-логічного аналізу - для дослідження процесів формування пропозиції на регіональному мясопродуктовому ринку, розвитку процесів кооперації та агропромислової інтеграції; монографічний - для детального вивчення окремих елементів досліджуваного явища на прикладі конкретних обєктів; графічний - для наочної ілюстрації досліджуваних явищ, процесів і закономірностей; статистико-економічні - для ефективного опрацювання масиву емпіричних і статистичних даних; економіко-математичні і розрахунково-конструктивний - для вивчення можливостей і напрямів удосконалення методики визначення оптимального рівня розрахункової ціни між учасниками мясопродуктового підкомплексу в умовах їх інтеграції як організаційної форми реалізації взаємовідносин між ними.У першому розділі - «Теоретичні і методологічні основи розвитку економічних взаємовідносин в АПК» - досліджено суть і значення економічних взаємовідносин в АПК як основи формування підкомплексу, виявлено і систематизовано особливості економічних взаємовідносин у регіональному мясопродуктовому підкомплексі АПК в умовах його прикордонного розміщення, викладено методологію й методику дослідження, аналізу та визначення економічної ефективності економічних взаємовідносин у мясопродуктовому підкомплексі АПК. Специфіка економічних взаємовідносин у мясопродуктовому підкомплексі АПК зумовлюється насамперед специфікою самих галузей мясного напряму: висока капіталомісткість та енергомісткість продукції, ритмічність виробництва протягом року, високий рівень трансформації поживних речовин кормів у продукцію, особливості у структурі витрат та їх обліку і калькуляції собівартості, відносно низька цінова доступність для населення. При цьому представлено лише фрагмент цілого дерева чинників, в якому не враховано дії зовнішніх чинників рівня ефективності економічних взаємовідносин у системі мясопродуктового підкомплексу АПК, таких як рівень державної підтримки, рівень розвитку відповідної інфраструктури ринку певної продукції і самого мясопродуктового підкомплексу, відповідність потребам і можливостям підприємств мясопродуктового підкомплексу системи надання кредитів та оподаткування результатів діяльності, наближеність до державного кордону конкретного мясопродуктового підкомплексу і, зрештою, рівень та якість суспільних потреб, що в сукупності формує характеристику зовнішнього середовища функціонування мясопродуктового підкомплексу АПК.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?