Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Аналіз соціально-економічного розвитку адміністративної області як результату процесу взаємодії між державою та регіоном у ході формування та проведення регіональної економічної політики: шляхи удосконалення механізму регіональної економічної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України. Науковий керівник:доктор географічних наук, професор Писаренко Світлана Марківна, Інститут регіональних досліджень НАН України, провідний науковий співробітник. Офіційні опоненти:доктор економічних наук, професор Данилишин Богдан Михайлович, Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, заступник голови кандидат економічних наук, доцент; Шевчук Любов Теодорівна Львівський національний університет ім. Захист відбудеться 29 січня 2003 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Це в свою чергу вимагає формування та реалізації регіональної політики, спрямованої на розвязання проблем соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення якості життя населення в кожному з них, а отже, і в країні в цілому. Слід зазначити, що в Україні здійснення ефективної регіональної економічної політики ускладнюється значною диференціацією регіонів з точки зору наявних природних ресурсів, рівнів і темпів соціально-економічного розвитку, яка зумовлює відмінності в динаміці і структурі зайнятості, безробіття, рівні доходів та споживанні. Вихідною інформацією для обґрунтування основних напрямків удосконалення регіональної економічної політики, механізму її реалізації послужили чинне законодавство України з питань соціально-економічного розвитку регіонів, Концепція державної регіональної політики, Концепція соціально-економічного розвитку регіонів України, статистична звітність про соціально-економічний розвиток регіонів, аналітичні розрахунки автора, літературні джерела. · визначено можливості врахування зарубіжного досвіду із вдосконалення регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в Україні (застосування “сертифікатів промислового розвитку” з метою активізації поступу виробництва в регіонах з низьким рівнем розвитку господарства, розширення палітри економічних методів стимулювання соціально-економічного розвитку територій тощо); · обгрунтовано, що система заходів регулювання економічного розвитку регіону з метою вдосконалення механізму реалізації регіональної економічної політики в першу чергу має включати: моніторинг соціально-економічного розвитку регіону; удосконалення системи організації управління територією; реструктуризацію і розвиток промислового виробництва регіону; регіональну інвестиційну діяльність; вдосконалення бюджетно-фінансової системи регіону; формування та сегментацію ринку праці; транскордонне співробітництво;Регіональна політика являє собою правову, економічну, соціальну діяльність органів центрального і регіонального управління з оптимізації взаємодії центру і регіонів для досягнення максимально ефективного розвитку як країни в цілому, так і окремих регіонів. Автор теоретично обґрунтовує поняття обєктів регіональної економічної політики як територіальних утворень, у межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування, і зазначає, що в Україні обєкту регіональної економічної політики відповідає як адміністративний район, так і адміністративна область, причому остання є основним рівнем державної регіональної політики. Субєктами регіональної економічної політики виступають центральні, регіональні і місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, які у межах своєї компетенції вирішують питання, повязані з соціально-економічним розвитком регіонів. Аналіз основних підходів вітчизняних та зарубіжних науковців до вивчення регіональної економічної політики дає, на думку дисертанта, підстави вважати, що на першочергову увагу заслуговують такі проблеми її дослідження: розробка наукових основ соціально-економічного розвитку регіонів; вивчення і раціональне використання природно-ресурсного, виробничого, трудового потенціалу, матеріальних, фінансових та інших ресурсів; створення регіональних наукових інформаційних систем для забезпечення реалізації регіональної економічної політики; розробка програм та прогнозів соціально-економічного розвитку регіонів. Така діагностика має: визначити суперечності регіонального розвитку, провести аналіз його індикаторів; дати оцінку елементам соціально-економічного потенціалу регіону і характеристику стану соціально-економічного середовища та розвитку ринкових відносин у регіоні; виявити території, які перебувають у стадії стагнації; дати кількісну і якісну оцінку соціально-економічного розвитку регіонів; забезпечити фінансову і матеріальну збалансованість економічного розвитку регіону; виявити інвестиційні можливості соціально-економіко-структурної політики з метою відшукання резервів змін у соціально-економічному стані відповідної регіональної системи; виявити “больові” точки регіонального розвитку з тим, щоб нейтралізувати негативні наслідки економічного розвитку.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?