Формування раціонального польового кормовиробництва та забезпечення його ефективного функціонування в регіоні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 208
Аналіз стану та ефективності польового кормовиробництва та його впливу на забезпеченість тваринництва. Напрями його розвитку через удосконалення структури посівів кормових культур і впровадження енергозаощаджуваючих технологій виробництва кормів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ дисертаційній роботі викладено теоретичні основи формування та розвитку польового кормовиробництва у південно-західному Степу Причорноморя за несприятливих в останній час природно-кліматичних умов, методичні підходи щодо оцінки ефективності функціонування вказаної галузі. Здійснено ретроспективний аналіз стану та ефективності польового кормовиробництва досліджуваного регіону, його впливу на забезпеченість великої рогатої худоби усіх категорій господарств регіону обємними кормами. У дисертації визначено основні напрями з формування раціонального польового кормовиробництва та підвищення його ефективності за рахунок концентрації, кооперації та інтенсифікації досліджуваної галузі, вдосконалення складу і структури посівів кормових культур з метою збалансування одержаних кормових ресурсів за білком та іншими поживними речовинами, покращення виробничого потенціалу галузі, формування і ефективного функціонування ринку обємних кормів у регіоні на основі економічно обгрунтованого ціноутворення. В диссертационной работе изложены теоретические основы формирования полевого кормопроизводства и обеспечения его эффективного функционирования в юго-западной степи Причерноморья, определены методические подходы оценки эффективности функционирования указанной отрасли. В диссертации определены основные направления по формированию рационального полевого кормопризводства и повышению его эффективности за счет уровня концентрации и интенсификации исследуемой отрасли, совершенствования состава и структуры посевов кормовых культур с целью сбалансирования производимых объемных кормов по перевариваемому протеину и другим питательным веществам, улучшения производственного потенциала отрасли, формирования и эффективного функционирования рынка объемных кормов в исследуемом регионе на основе экономически обоснованного ценообразования на все виды кормовых ресурсов, в первую очередь - объемные корма.У сучасних умовах на Півдні України, і, особливо - у південно-західному степу Причорноморя (де розташована досліджувана Миколаївська область) розвязання вищезгаданої проблеми в першу чергу залежить від забезпечення високоякісними і збалансованими за протеїном дешевими обємними кормами (сіном, сінажем, силосом та зеленою масою та ін.) великої рогатої худоби, що утримується переважно у господарствах населення (саме в них в останні роки виробляється більше 90 % загального виробництва молока та майже 80 % яловичини області). За останні роки виробництво цих кормів у цілому, і особливо - у сільськогосподарських підприємствах зменшувалося випереджаючими темпами (порівняно зі скороченням поголівя корів та молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі). Проте ще багато питань щодо гарантованого (навіть у посушливі роки) забезпечення великої рогатої худоби (особливо у господарствах населення) високоякісними, збалансованими за перетравним протеїном та дешевими кормами, створення заради досягнення цієї мети ринку обємних кормів у сільській місцевості залишаються невирішеними. дослідити ретроспективу та сучасний стан польового кормовиробництва, його роль у забезпеченні тваринництва регіону кормами; Під час вирішення визначених у роботі завдань застосовувалося широке коло методів і прийомів економічних досліджень, серед яких: монографічний - у ході зясування поглядів науковців на окремі питання формування і ефективного функціонування польового кормовиробництва, вивчення ретроспективи та причинно-наслідкових звязків його розвитку в Україні та Миколаївській області, а також за рубежем; абстрактно-логічний - при формулюванні окремих понять, висновків і рекомендацій щодо подальшого розвитку та підвищення ефективності польового кормовиробництва у регіоні; економіко-статистичний (статистичні групування, кореляційно-регресійний аналіз та ін.) - при вивченні й виявленні відповідних тенденцій і закономірностей функціонування польового кормовиробництва в господарствах різних категорій, визначенні кількісного впливу факторів на ефективність виробництва обємних кормів; економіко-математичний - при визначенні оптимальної структури посівів кормових культур з метою підвищення ефективності польового кормовиробництва в регіоні зі складними природно-кліматичними умовами.Раціональне польове кормовиробництво в умовах південно-західного степу Причорноморя передбачає включення в структуру посівів високобілкових посухо-і холодостійких одно-та багаторічних нових кормових культур, їх вирощування за інтенсивними енерго-та ресурсоощадними технологіями в основних, післяжнивних та проміжних посівах з метою достатнього забезпечення в скотарства дешевими та якісними (збалансованим за протеїном і іншими поживними речовинами) обємними кормами (силосом, сінажем, сіном, зеленою масою та ін.) .

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?