Формування раціональної товарної стратегії промислового підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Обґрунтування раціональної товарної стратегії промислового підприємства у ринкових умовах діяльності. Системно-аналітичний підхід до розробки методики формування стратегічних напрямів розвитку торгового асортименту з конкретними виробничими завданнями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна металургійна академія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Національній металургійній академії України Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Редькін Олександр Семенович (Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту) кандидат економічних наук, доцент Алексєєв Ігор Валентинович (Державний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки, фінансів і обліку). Захист відбудеться “04” липня 2001 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.04 при Національній металургійній академії України за адресою: 49600, м. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м.Сутність поставлених у дисертації проблем полягає в розробці і практичній імплементації системного підходу до формування товарної стратегії промислового підприємства. Використання в сучасних умовах традиційних підходів до управління товарним асортиментом і планування виробничої програми приводить на практиці до формування недостатньо реальних планів, що знижує їхню роль у процесі управління. Актуальність теми дисертації полягає в розвязанні науково-практичної задачі системного аналітичного обґрунтування вибору раціональної товарної стратегії і розробці цілісної методики формування товарної стратегії і планування виробничої програми підприємства. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних задач: Визначити теоретичні основи формування товарної стратегії, зокрема: дослідити категорію “товарна стратегія”, визначити її задачі, місце і роль у стратегічному плануванні промислових підприємств; дослідити взаємозвязок товарної стратегії з основними категоріями стратегічного планування; інтерпретувати категорію “область стратегічних рішень” і, виходячи з отриманих результатів, конкретизувати основні задачі стратегічного планування в цілому і товарної стратегії зокрема. У роботі використано методи теоретичного й емпіричного дослідження, зокрема історичний метод, за допомогою якого досліджений процес розвитку системи управління товарним асортиментом; методи аналізу і синтезу, що дозволили дослідити стратегічні позиції окремих товарів по різних факторах їхнього розвитку, визначити продуктові стратегії для різних стратегічних позицій, розробити системно-аналітичний підхід до формування раціональної товарної стратегії; метод формалізації, за допомогою якого формалізоване визначення альтернативних витрат; метод моделювання, за допомогою якого складена економіко-математична модель та ін.У першому розділі досліджено роль товарної стратегії в системі категорій стратегічного планування, на основі отриманих результатів розроблено систему вимог до процесу формування товарної стратегії промислового підприємства і запропоновано системно-аналітичний підхід до формування товарної стратегії промислового підприємства. Товарна стратегія - це функціональна стратегія, яка визначає стратегічні характеристики товарів, що складають господарський портфель підприємства протягом горизонту стратегії. В межах виділеної області стратегічних рішень задачі товарної стратегії структуровані наступним чином: 1) визначити нові товари, які необхідно вводити на ринок (освоєння поля 3); 2) визначити товари, які необхідно виводити з ринку (частина поля 1, яку необхідно залишити) і, відповідно, визначити товари в полі 1, які необхідно залишити в господарському портфелі в планованому періоді; 3) визначити необхідність збільшення обсягу виробництва продукції на основі раціонального використання чи збільшення ресурсного потенціалу (освоєння поля 4); 4) визначити час здійснення пунктів 1), 2), 3). Товари, що у планованому періоді можуть бути включені до господарського портфелю, визначаються як товари, що за своїми характеристиками відповідають області стратегічних рішень. Визначено, що на різних стадіях життєвого циклу товару підтримка прибутковості товару визначається різними технологіями - чим “молодше” товар, тим більший вплив на підтримку прибутковості мають ключові технології (визначають споживчу вартість товару) і технології-посередники (товар за задумом), чим “старше” - виробничо-процесні технології (товар у реальному виконанні) і технології забезпечення (товар з підкріпленням).У дисертації розвязана актуальна наукова задача обґрунтування раціональної товарної стратегії промислового підприємства в ринкових умовах діяльності, що дозволяє приймати системні рішення по забезпеченню стратегічної стійкості господарського портфеля підприємства. Це дало можливість конкретизувати задачі стратегічного планування і товарної стратегії, а також визначити перелік товарів, що підлягає розгляду при формуванні товарної стратегії промислового підприємства.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?