Формування психологічної культури майбутнього фахівця-педагога - Статья

бесплатно 0
4.5 119
Аналіз сутності психологічної культури та основних тенденцій її дослідження в галузі психології. Вивчення психологічних особливостей культури в цілому і як феномену педагогічної діяльності. Обгрунтування компонентів психологічної культури вчителя.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ПЕДАГОГАВ цій статті досліджується проблема формування психологічної культури майбутніх фахівців-педагогів: аналізується сутність психологічної культури та основні тенденції її дослідження в галузі психології, вивчаються психологічні особливості культури в цілому (її компоненти, типи, рівні) і, зокрема, як феномену педагогічної діяльності, обгрунтовуються компоненти психологічної культури вчителя, виокремлені автором, серед яких психологічна грамотність, психологічна компетентність, мотиваційно-ціннісний компонент, а також формулюється нове визначення даного поняття, як способу педагогічної діяльності, рівень розвитку якої обумовлюється психологічною грамотністю (наявністю знань з теоретичної та практичної психології різних її галузей), компетентністю (здатністю використовувати наявні психологічні знання, педагогічні здібності та психологічні якості, яка реалізується через комунікативні, педагогічно-організаційні, рефлексивні, регулятивні, саногенні уміння та навички, та сформованою особистісною (мотиваційно-ціннісною) спрямованістю - цінностями, переконаннями, інтересами та потребами, зокрема, прагненням до самоактуалізації, які виступають показником особистісної зрілості та обумовлюють пошукову активність людини; вивчаються умови формування психологічної культури майбутніх учителів. В статье рассматривается проблема формирования психологической культуры будущего профессионала-педагога: анализируется сущность психологической культуры и основные тенденции ее изучения в психологии, изучаются особенности психологической культуры вообще (ее компоненты, виды, уровни) и в частности, как феномен педагогической деятельности, обоснованы компоненты психологической культуры учителя, выделенные автором, среди которых психологическая грамотность, психологическая компетентность, мотивационно-ценностный компонент, а также формулируется новое определение данного понятия, как способа преподавательской деятельности, уровень развития которой определяется психологической грамотностью (наличием знаний теоретической и практической психологии ее различных отраслей), компетентностью (способностью использования существующих психологических знаний, психологических качеств, которые реализуются с помощью коммуникативных, организационно-педагогических, рефлексивных, регуляторных, саногенных умений и навыков и сформированной личностной (мотивационноценностной) направленности - ценностями, убеждениями, интересами и потребностями, в частности, стремлением к самоактуализации, которые являются показателем личной зрелости и определяют поисковую активность человека; изучаются условия формирования психологической культуры будущего учителя. This article deals with the problem of formation of psychological culture of the future professional educator: examines the psychological essence of culture and the main trends of its study in psychology, explores the psychological features of culture in general (its components, types, levels), and in particular, as a phenomenon of pedagogical activities, grounded components of psychological culture teacher (the psychological literacy, psychological competence, motivation-based component), as well as the new definition of this concept as a way of teaching activities, the level of which is determined by the psychological literacy (having knowledge of the theoretical and practical psychology of its different sectors), competence (the ability to use existing psychological knowledge, teaching ability and psychological quality, which is realized through communication, pedagogical-organizational, reflexive, regulatory, sanogenni ability and skills and formed a personal (motivational) thrust-values, beliefs, interests and needs, in particular, the desire to self-realization which are the indicator of personal maturity and determine the search activity of the person; studied conditions of formation of psychological culture of future teachers. Такий перехід до нового особистісно-орієнтованого типу освіти не можливий без суттєвого підвищення рівня психолого-педагогічної культури вчителя, що вказує на актуальність дослідження проблеми формування психологічної культури майбутнього фахівця-педагога.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?