Формування психологічної компетентності викладачів іноземних мов - Автореферат

бесплатно 0
4.5 123
Принципи формування психологічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів. Розробка програми психологічних заходів для фахівців та визначення її ефективності, розвиток емпатії, рефлексивності та покращення міжособистісного спілкування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана ХмельницькогоФормування психологічної компетентності викладачів іноземних мов. Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування психологічної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ. На підставі аналізу сутності психологічної компетентності викладача ВНЗ, встановлення її місця та значення в структурі його професійної компетентності та в контексті його професійної діяльності удосконалено структуру психологічної компетентності викладача ВНЗ та визначено зміст поняття «психологічна компетентність викладача іноземної мови ВВНЗ». Визначено параметри психологічної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ.Якісна підготовка сучасного фахівця зумовлює необхідність формування високого рівня професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (далі ВНЗ). Незважаючи на різні підходи до тлумачення поняття «професійна компетентність», дослідники єдині в тому, що її необхідно розглядати як складну професійно-особистісну якість фахівця, враховуючи методологічне положення про діяльнісну сутність особистості, психологічний зміст механізмів її діяльності, а також активну роль особистості в оволодінні професійними знаннями, уміннями й навичками (Р. Учені розробили концептуальну модель професійної компетентності викладача, встановили значення психологічної компоненти, яка характеризує його психологічну компетентність. На підставі аналізу сутності психологічної компетентності викладача ВНЗ, встановлення її місця та значення в структурі його професійної компетентності та в контексті його професійної діяльності удосконалити структуру психологічної компетентності викладача ВНЗ та визначити зміст поняття «психологічна компетентність викладача іноземної мови ВВНЗ». Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс таких взаємоповязаних методів дослідження: теоретичні - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури з питань, повязаних із психологічною компетентністю викладача ВНЗ (для зясування стану розробленості зазначеної проблеми й уточнення сутності та структури психологічної компетентності викладача ВНЗ); емпіричні - констатувальний експеримент (для визначення рівня сформованості психологічної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ): спостереження, опитування, бесіда, анкетування, тестування (методика І.У першому розділі - «Теоретичні засади проблеми психологічної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів» - висвітлено стан вивчення проблеми психологічної компетентності у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, проаналізовано підходи до визначення основних категорій та понять, що повязані із сутністю психологічної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, зокрема «компетентність», «компетенція», «компетентний», «професійна компетентність», «ключова компетентність» та ін. Лукянова та ін.), під психологічною компетентністю викладача іноземної мови ВВНЗ ми розуміємо взаємопоєднану структурну сукупність елементів його компетентностей як фахівця, який здійснює професійну діяльність в умовах ВВНЗ. Гури щодо важливості фактора соціальної орієнтованості викладача ВНЗ, дав нам змогу визначити структуру психологічної компетентності викладача ВНЗ як взаємозвязаний комплекс таких компетентностей - складових психологічної компетентності викладача ВНЗ: а) соціально-психологічна (знання та вміння з організації викладачем продуктивної взаємодії із субєктом чи субєктами навчання, налагодження результативних міжособистісних стосунків у навчальній групі; уміння обирати адекватні засоби спілкування з членами навчальної групи); б) соціально-перцептивна (знання та вміння пізнавати внутрішній світ субєкта навчання за особливостями його поведінки, виявляти особистісні риси, характерологічні особливості, домінуючі емоційні стани на основі спостережливості та психологічного аналізу); в) комунікативна (знання й уміння, що сприяють ефективній взаємодії викладача та субєктів навчання на основі дотримання принципу рівності у співпраці, взаємопізнання та взаємокорекції поведінки, гуманістичних норм професійної діяльності, розвиненої рефлексії, оволодіння в процесі спілкування навичками психологічного впливу); г) аутопсихологічна (уміння здійснювати адекватну самооцінку, самоконтроль, самодіагностику, аналіз результатів власної педагогічної діяльності; уміння самоудосконалювати особистісну й професійно-психологічну «Я-концепцію»; уміння керувати своїм психічним станом); д) соціальна спрямованість особистості викладача ВНЗ, що визначається характеристиками його темпераменту. У другому розділі - «Емпіричне дослідження психологічної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів» - визначено параметри психологічної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ, характеристики діагностичного апарату експериментального дослідження, а також показники оцінювання динаміки формування психологічної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?