Формування психологічної готовності студентів до ділового спілкування іноземними мовами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 166
Особливості формування програми з розвитку мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного та емоційно-вольового компонентів психологічної готовності студентів 1-4-х курсів вищих навчальних закладів до ділового спілкування іноземними мовами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана ХмельницькогоНауковий керівник - доктор психологічних наук, професор Томчук Михайло Іванович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра теорії та історії держави і права, професор кафедри Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор ЗАСЄКІНА Лариса Володимирівна, Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра загальної та соціальної психології, завідувач кафедри; кандидат психологічних наук, доцент ВОЛОБУЄВА Олена Федорівна, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови та перекладу, професор кафедри. Захист відбудеться «10 » квітня 2009 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: вул.Становлення України як суверенної держави, її прагнення до європейської інтеграції вимагають радикальних змін у економічній, правовій сферах нашої держави, у просторі освіти і науки, більш якісної підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема формування у них психологічної готовності до ділового, професійного спілкування найбільш поширеними в Європі мовами. Як засвідчило проведене нами дослідження, рівень розвитку мовної компетентності, особливо психологічної готовності студентів до професійного, ділового спілкування іноземними мовами залишається недостатньо сформованим. Для переважної більшості випускників українських вищих навчальних закладів ділове спілкування іноземною мовою із представниками інших країн є проблемним, екстремальним і не приносить бажаних результатів. Однак, дослідження психологічної готовності студентів до ділового спілкування іноземними мовами не стало предметом ґрунтовного наукового аналізу, відсутні рекомендації викладачам іноземних мов та психологам ВНЗ щодо психолого-педагогічних засобів, умов підвищення рівня зазначеної готовності в студентів у цілісному навчально-виховному процесі. Проте, вивчення власне психологічної готовності студентів до ділового спілкування іноземною мовою, її структури, динаміки розвитку з 1-го по 4-й курси, пошук психолого-педагогічних засобів її формування залишилось поза увагою науковців-психологів.У першому розділі - «Теоретичний аналіз проблеми психологічної готовності особистості до спілкування іноземними мовами» - представлено аналіз основних теоретичних підходів до проблеми формування психологічної готовності особистості до спілкування іноземними мовами у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Крашен увів терміни «оволодіння» іноземною мовою і «вивчення» іноземної мови для диференціації умов, у яких відбувається процес засвоєння мови, а саме: у мовному середовищі носіїв мови чи в умовах вивчення його в аудиторії. У нашому розумінні, психологічна готовність до ділового спілкування іноземною мовою є результатом активного оволодіння студентами іноземною мовою в умовах, наближених до реального мовного середовища, і є системним умінням, здатністю використовувати її в умовах професійного спілкування. Шевченко про те, що термін «оволодіння» іноземною мовою визначає здатність особистості адекватно формувати й формулювати той чи інший уявний зміст засобами мови, а вивчення чи засвоєння - як будь-яку форму активності субєкта з оволодіння іноземною мовою як засобом і способом вираження думки. У другому розділі - «Особливості розвитку психологічної готовності до ділового спілкування іноземними мовами у студентів 1-4-х курсів» - здійснено теоретико-методологічне обґрунтування дослідження та представлено результати констатувального експерименту детермінант, динаміки розвитку мотиваційної, когнітивної, операційно-діяльнісної та емоційно-вольової готовностей студентів до ділового спілкування іноземними мовами.Проблема психологічної готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до ділового спілкування іноземною мовою є малодослідженою в галузі педагогічної психології й має важливе наукове та практичне значення. У структуру провідних мотивів не ввійшли мотиви престижності спілкування іноземними мовами, мотиви працевлаштування, навчання за кордоном, наслідування фахівця, що зразково володіє іноземною мовою. Чинниками, які впливають на успішність ділового спілкування студентів діловою іноземною мовою, на нашу думку є : недостатній словниковий запас, нездатність висловлюватись іноземною мовою, високий темп спілкування, складність переходу з рідної на іноземну мову, нездатність адекватно розуміти думку іншою мовою та ін.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?