Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді - Автореферат

бесплатно 0
4.5 225
Психологічні особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації. Зміст і структура психологічної готовності персоналу до роботи в такій команді. Розробка системи тренінгових програм для формування психологічної готовності персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С.19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Костюка АПН України, лабораторія організаційної психології, м. Костюка АПН України, лабораторія організаційної психології, завідувач (м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології ім.Необхідність створення конкурентоздатних управлінських команд в освітніх організаціях та формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в таких командах зумовлена такими обставинами: а) складністю завдань, які стоять сьогодні перед освітніми організаціями і потребують обєднання інтелектуальних та вольових зусиль членів організації; б) динамічністю та різноманітністю завдань, розвязання яких часто неможливе без створення цільових (проектних) груп; в) високою конкуренцією між різними освітніми організаціями, яка потребує від них надання конкурентоздатних освітніх послуг, підвищення конкурентоздатності педагогічного персоналу; підготовку конкурентоздатних випускників та ін. В основу дослідження покладено припущення про те, що ефективне формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді можливе за умови використання спеціальної системи тренінгових програм, спрямованих на розвиток в учасників тренінгу: а) позитивної мотивації до роботи в управлінській команді; б) навичок виконання основних ролей та партнерської взаємодії в управлінській команді; в) основних характеристик конкурентоздатності. Проаналізувати психологічні особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації, визначити зміст та структуру психологічної готовності персоналу до роботи в такій команді. Для вирішення цих завдань було використано такі методи дослідження: а) методи опитування та контент-аналізу - для дослідження рівня володіння персоналом освітніх організацій основними поняттями з менеджменту команд; б) опитувальник Р.Блейка-Дж.Мутона “Оцінка стилю діяльності менеджера” - для дослідження орієнтації персоналу освітніх організацій на стиль діяльності “команда”; в) методика “Діагностика функціонально-рольових позицій в команді” - для вивчення рівня орієнтації персоналу освітніх організацій на основні функціонально-рольові позиції в команді; г) методика GET TEST - для визначення характеристик конкурентоздатності персоналу освітніх організацій. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у: а) визначенні психологічних особливостей конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації; б) розкритті змісту та структури психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді; в) виявленні рівня психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді та аналізу психологічних чинників, які впливають на неї; г) встановленні взаємозвязку між орієнтацією на стиль “команда”, основні функціонально-рольові позиції в команді та характеристиками конкурентоздатності персоналу освітніх організацій; д) розробці системи тренінгових програм для формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді.Особливу увагу приділено аналізу феноменів “команда”, “управлінська команда організації”, “конкурентоздатна управлінська команда освітньої організації”, “психологічна готовність персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді”. До найбільш суттєвих характеристик конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації слід, на думку автора, віднести такі: кожен член команди - конкурентоздатна особистість; кожен член команди сприймає конкуренцію як імпульс для забезпечення ефективної діяльності освітньої організації та для свого розвитку; всі члени команди роблять ставку на постійне професійне та особистісне вдосконалення; всі члени команди намагаються підтримувати високий творчий потенціал (генерують нові, оригінальні ідеї, спрямовані на розвиток особистості учнів, вчителів та забезпечення умов для їх самореалізації); команда здатна визначати нові напрямки в діяльності освітньої організації; команда здатна створювати конкурентоздатний продукт (надавати освітні послуги високого рівня, розробляти особистісно-зорієнтовані управлінські та освітні технології, створювати авторські навчальні програми тощо) та ін. Її структура охоплює такі основні компоненти: а) когнітивний (сукупність знань про особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації); б) мотиваційний (орієнтація на стиль діяльності “команда”); в) операційний (орієнтація на виконання основних функціонально-рольових позицій в команді); г) особистісний (розвиток таких рис конкурентоздатності, як потреба в досягненнях, схильність до творчості, цілеспрямованість та рішучість, вміння йти на розумний ризик, потреба в незалежності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?