Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді - Автореферат

бесплатно 0
4.5 225
Особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації, зміст та структуру психологічної готовності персоналу до роботи в такій команді. Розробка, апробація системи тренінгових програм для формування психологічної готовності персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській командіОдним із таких підходів є принцип побудови команд (team building) в організації управлінської і професійної діяльності в освітніх організаціях. Необхідність створення конкурентоздатних управлінських команд в освітніх організаціях та формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в таких командах зумовлена такими обставинами: а) складністю завдань, які стоять сьогодні перед освітніми організаціями і потребують обєднання інтелектуальних та вольових зусиль членів організації; б) динамічністю та різноманітністю завдань, розвязання яких часто неможливе без створення цільових (проектних) груп; в) високою конкуренцією між різними освітніми організаціями, яка потребує від них надання конкурентоздатних освітніх послуг, підвищення конкурентоздатності педагогічного персоналу; підготовку конкурентоздатних випускників та ін. Вивчення літератури з організаційної психології свідчить про те, що проблема діяльності команд та особливостей їх формування в сучасних організаціях знайшла відображення в роботах таких західних вчених, як М. В основу дослідження покладено припущення про те, що ефективне формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді можливе за умови використання спеціальної системи тренінгових програм, спрямованих на розвиток в учасників тренінгу: а) позитивної мотивації до роботи в управлінській команді; б) навичок виконання основних ролей та партнерської взаємодії в управлінській команді; в) основних характеристик конкурентоздатності. Проаналізувати психологічні особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації, визначити зміст та структуру психологічної готовності персоналу до роботи в такій команді.Особливу увагу приділено аналізу феноменів «команда», «управлінська команда організації», «конкурентоздатна управлінська команда освітньої організації», «психологічна готовність персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді». До найбільш суттєвих характеристик конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації слід, на думку автора, віднести такі: кожен член команди - конкурентоздатна особистість; кожен член команди сприймає конкуренцію як імпульс для забезпечення ефективної діяльності освітньої організації та для свого розвитку; всі члени команди роблять ставку на постійне професійне та особистісне вдосконалення; всі члени команди намагаються підтримувати високий творчий потенціал (генерують нові, оригінальні ідеї, спрямовані на розвиток особистості учнів, вчителів та забезпечення умов для їх самореалізації); команда здатна визначати нові напрямки в діяльності освітньої організації; команда здатна створювати конкурентоздатний продукт (надавати освітні послуги високого рівня, розробляти особистісно-зорієнтовані управлінські та освітні технології, створювати авторські навчальні програми тощо) та ін. Її структура охоплює такі основні компоненти: а) когнітивний (сукупність знань про особливості конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації); б) мотиваційний (орієнтація на стиль діяльності «команда»); в) операційний (орієнтація на виконання основних функціонально-рольових позицій в команді); г) особистісний (розвиток таких рис конкурентоздатності, як потреба в досягненнях, схильність до творчості, цілеспрямованість та рішучість, вміння йти на розумний ризик, потреба в незалежності. Зазначені теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації та психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в такій команді було реалізовано на подальших етапах емпіричного дослідження. Дослідження виявило наявність статистичного значущого звязку (р<0,05) між орієнтацією на стиль діяльності «команда» працівників освітніх організацій та основними рисами їх конкурентоздатності, що проявилось в таких основних тенденціях: а) наявність позитивного звязку: орієнтація на стиль діяльності «команда» більше притаманна працівникам, які схильні до творчості та вміють йти на розумний ризик; б) наявність негативного» звязку: орієнтація на стиль діяльності «команда» менше притаманна працівникам, у яких більше виражена потреба в досягненнях та незалежності.

План
Основний зміст дисертаціїОсновний зміст дисертаційного дослідження відображено у таких публікаціях автора

1. Карамушка Л.М., Філь О.А. Технологія формування конкурентноздатної команди // Технології роботи організаційних психологів. Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. - К.: ІНКОС, 2005 - С. 85-110.

2. Філь О.А. Формування конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації: Навчальна програма для підготовки менеджерів освітніх організацій та практичних психологів / За наук. ред. Л.М. Карамушки. - К.: Міленіум, 2004. - 40 с.

3. Філь О.А. Конкурентоздатна управлінська команда освітньої організації: розуміння практичними психологами сутності феномена, структури, принципів взаємодії // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2003. - Вип.9. - С. 136 - 140.

4. Філь О.А. Тренінг партнерської взаємодії керівників і психологів та його роль у формуванні конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2003. - Вип.11. - С. 63 - 69.

5. Філь О.А. Орієнтація стилю діяльності на «команду» як фактор успішного відбору менеджерів та персоналу організацій // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2004. - Вип.13. - С. 138 -144.

6. Філь О.А. Психологічні особливості основних характеристик конкурентоздатності управлінської команди освітньої організації // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Міленіум, 2005. - Вип.14. - С. 64-70.

7. Філь О.А. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик феномену «команда» // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2005. - Вип. 15. - Частина ІІ. - С. 140-151.

8. Філь О.А. Психологічний аналіз особливостей орієнтації управлінського персоналу освітніх організацій на основні функціонально-рольові позиції в команді // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. - Київ: ІВЦ «Політехніка», 2005. - №3. - Ч. 1. - С. 165-173.

9. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентоздатних команд як актуальна проблема ефективного управління сучасними організаціями // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. - К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. - Вип. 6. - С. 16-23.

10. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентоздатної управлінської команди як інноваційний напрям управління освітніми організаціями // Освіта і управління. - 2004. - Т. 7. - №1. - С. 82-91.

11. Філь О.А. Технологія формування конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації (інформаційно-смисловий компонент) // Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань (28-29 січня 2003 р.). - Т.2. - К.: Міленіум, 2003. - С. 373-380.

12. Філь О.А. Конкурентоздатна управлінська команда освітньої організації як резерв гармонізації міжособистісної взаємодії в сучасному суспільстві // Наукові праці МАУП. - Вип. 11: Суспільство у XXI столітті: психологічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації. - К.: МАУП, 2003. - С. 204-206.

13. Філь О.А. Орієнтація стилю діяльності на «команду» як чинник ефективного формування команд в сучасних організаціях // Сучасні проблеми управління: Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (29-30 листопада 2005 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новиков, І.І. Федорова. - К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005. - С. 92-93.

14. Fil, 0. Competitive management team. XXVIIITH International Congress of Psychology (August 8-13, 2004, Beijing, China) (Abstract 5028.141, CD-ROM).

15. Fil, O. Psychological aspects of management team building in civil services. XIITH European Congress of Work and Organizational Psychology (May 12-15, 2005, Istanbul, Turkey) (Abstract 125-4, CD-ROM).

16. Karamushka, L.M., Maksymenko, S.D., Fil, O.A. Team-oriented management style as a factor of successful selection of team-members. IXTH European Congress of Psychology (July 3-8, 2005, Granada, Spain) (Abstract 4231, CD-ROM).

17. Karamushka, L.M., Fil, O.A., Ivkin, V.M. Analysis of team orientation of organizations’ managers and personnel. IXTH European Conference on Organizational Psychology and Health Care (October, 5-8, 2005, Dresden, Germany), p. 25.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?