Формування психологічної готовності музичного керівника до роботи з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 229
Теоретичні засади дослідження психологічної готовності музичних керівників до роботи з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку. Емпіричне дослідження психологічної готовності музичних керівників та формування їх психологічної готовності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ДО РОБОТИ З МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУРобота виконана у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра психології кандидат психологічних наук Чернобровкін Володимир Миколайович, завідувач кафедри психології Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, доцент. Захист відбудеться 19 жовтня 2007 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, місто Івано-Франківськ, вулиця Тараса Шевченка, 79. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, місто Івано-Франківськ, вулиця Тараса Шевченка, 79.В окремих працях дослідники наголошують на необхідності формування психологічної готовності музичних педагогів до професійної діяльності, що є важливою умовою підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми. Гіпотезу дослідження склали припущення щодо залежності ефективності професійної взаємодії музичних керівників з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку від певних особистісно-характерологічних, емоційних, вольових характеристик, субєктних властивостей, діяльнісних набутків професійного досвіду, які є складовими психологічної готовності музичних педагогів до роботи з цією категорією дітей. Відповідно до мети і гіпотези дослідження визначені такі завдання: 1) проаналізувати наявні підходи до вивчення проблеми формування психологічної готовності педагога до професійної діяльності; виявити і описати психологічні особливості музичного керівника, а також дітей 5 - 6 років, які демонструють обдарованість у музичній сфері; 2) визначити і дослідити особистісно-професійні характеристики музичних керівників, які впливають на психологічну готовність до роботи з музично обдарованими старшими дошкільниками; 3) дослідити структурні компоненти психологічної готовності музичного педагога до роботи з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку; 4) перевірити можливість формування психологічної готовності музичних керівників в умовах спеціальної тренінгової роботи. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс теоретичних та експериментальних методів: 1) теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, систематизація з метою конкретизації змісту поняття „психологічна готовність музичного керівника”, виокремлення психологічних структурних компонентів та умов, від яких залежить формування і розвиток психологічної готовності; 2) організаційні: лонгітюдний метод дослідження факторів, які чинять вплив на розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку; 3) емпіричні стандартизовані психодіагностичні: 16-факторний особистісний опитувальник Кеттелла (варіант С); тест сенсожиттєвих орієнтацій Д. Каліної; 4) модифіковані та самостійно розроблені методики: „Самооцінка ефективності власної педагогічної діяльності”; самооціночна методика „Професійний ідеал”; методика визначення розвитку музичних здібностей дітей 5 - 6 років; метод експертної оцінки, на основі якого визначалися рівень розвитку музичних здібностей дітей та психологічна готовність музичних керівників; метод спостереження; 5) методи статистичної обробки даних: кореляційний, дисперсійний, факторний аналіз (статистична обробка здійснювалась за допомогою компютерної програми Statistica V 5.0).У першому розділі - „Теоретичні засади дослідження психологічної готовності музичних керівників до роботи з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку” - розглянуто основні концептуальні підходи щодо формування психологічної готовності до професійної педагогічної діяльності. Для визначення специфіки психологічної готовності музичних педагогів було проаналізовано психологічні властивості професійної діяльності та особистості музичних керівників, психологія музично обдарованих дітей 5-6 років. До складу динамічної структури психологічної готовності музичних керівників було включено мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий, операційний, орієнтаційний та оціночний компоненти. В роботі доведено, що психологічна готовність до музично-педагогічної діяльності потребує вміння максимально використовувати умови цієї діяльності для саморозкриття, авторського і відповідального ставлення до виконання професійних обовязків, особистого прийняття вимог професійної діяльності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?