Формування психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін - Автореферат

бесплатно 0
4.5 191
Структура психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах змін та розробка програми їх підготовки до роботи в освітніх організаціях в даних умовах. Аналіз результатів впровадження програми у експериментальній та контрольній групах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Формування психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змінРобота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія організаційної психології, м. Науковий керівник член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор КАРАМУШКА Людмила Миколаївна, Інститут психології імені Г.С. Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор ТРЕТЬЯЧЕНКО Вікторія Віталіївна, Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, кафедра психології, завідувач (м. Захист відбудеться 27 квітня 2011 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 в Інституті психології імені Г.С.Відповідно, ця проблема представляє нові виклики та вимагає вдосконалення практичної і психологічної підготовки майбутніх педагогів до роботи в освітніх організаціях в умовах соціально-економічних змін. Аналіз зарубіжних досліджень показав, що проблема психологічної підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін спеціально ще не вивчалася, проте окремі аспекти психології управління змінами активно розробляються зарубіжними та вітчизняними вченими. Таким чином, соціальна значущість проблеми психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін та недостатній ступінь її наукової розробки зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження: «Формування психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін». Мета дослідження полягає у розкритті змісту, структури та рівня розвитку психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін та визначенні чинників, що впливають на її розвиток, а також обґрунтуванні умов формування психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін. Підвищити рівень психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін можна в результаті застосування спеціальної технології, спрямованої на вдосконалення їх професійної і психологічної підготовки під час навчання у ВНЗ шляхом забезпечення таких умов: а) формування мотивації майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін; б) оволодіння знаннями, що розкривають особливості роботи майбутніх педагогів в умовах соціально-економічних змін; в) оволодіння вміннями та навичками, необхідними для здійснення майбутніми педагогами професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін; г) оволодіння методами діагностики особливостей розвитку особистісних психологічних характеристик, необхідних для роботи в умовах змін.Наголошено, що однією із важливих умов, від яких залежить ефективність управління освітніми організаціями, є психологічна готовність майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін. На основі аналізу літератури виявлено, що психологічну готовність майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін варто розглядати в межах особистісного підходу, як стійке багатоаспектне, ієрархієзоване психологічне утворення особистості, яке включає низку компонентів, адекватних вимогам, змісту та умовам діяльності, що за своєї сукупності забезпечують успішне виконання діяльності (К.М. Моляко) зроблено висновок про те, що психологічна готовність майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін - це складний психологічний комплекс, що включає знання, мотиви, уміння, навички та особистісні характеристики, які у своїй сукупності забезпечують ефективне здійснення роботи в умовах змін. Структура психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін включає такі взаємоповязані та взаємообумовлені компоненти: а) мотиваційний (сукупність мотивів, необхідних для здійснення ефективної роботи у освітніх організаціях в умовах соціально-економічних змін, адекватних цілям та завданням педагогічної діяльності); б) когнітивний (сукупність знань про сутність та особливості професійної діяльності в освітніх організаціях в умовах соціально-економічних змін); в) операційний (комплекс умінь і навичок, які забезпечують успішне здійснення педагогічної діяльності в умовах соціально-економічних змін); г) особистісний (сукупність особистісних якостей майбутніх педагогів, що сприяють успішному здійсненню професійної діяльності в умовах соціально-економічних змін). Проаналізовано рівень сформованості психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально-економічних змін за окремими компонентами та загальним рівнем психологічної готовності.Психологічна готовність до роботи в умовах соціально-економічних змін являє собою складний психологічний комплекс, що включає знання, мотиви, уміння, навички та особистісні характеристики, які в сукупності забезпечують ефективне здійснення професійної діяльності в умовах змін.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?