Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 224
Аналіз особливостей формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників. Рівень її сформованості за окремими компонентами (мотиваційним, когнітивним, операційним, особистісним) та загалом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО УПРАВЛІННЯ АТЕСТАЦІЄЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВВажливе місце серед психологічних чинників, зокрема, займає психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників. Що ж до проблеми формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників, зокрема, в загальноосвітніх навчальних закладах, то, наскільки нам відомо, вона раніше не виступала предметом спеціального наукового дослідження. Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження “Формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників”. Існує звязок між рівнем сформованості психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників та такими чинниками: а) організаційно-професійними (посада, загальний стаж, стаж управлінської діяльності керівників; тип навчального закладу, місце розташування навчального закладу); б) соціально-демографічними (стать, вік керівників). Підвищити рівень психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників можна в результаті дотримання в системі післядипломної педагогічної освіти таких психологічних умов: а) розвитку позитивної мотивації щодо управління атестацією педагогічних працівників; б) оволодіння знаннями, вміннями та навичками врахування психологічних особливостей управління атестацією педагогічних працівників; в) удосконалення особистісних характеристик керівників освітніх організацій.У першому розділі роботи - “Теоретико-методологічні основи дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників” - висвітлено стан вивчення досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння змісту атестації, визначено її мету, функції та основні види; розкрито специфіку атестації педагогічних працівників та її роль в діяльності освітніх організацій; визначено психологічні особливості управління атестацією педагогічних працівників. До суттєвих психолого-організаційних особливостей управління атестацією педагогічних працівників слід, на думку автора, віднести такі: складання комплексно-цільової програми для проведення атестації педагогічних працівників; організація команди професіоналів на основі партнерства та рівноправності, емоційної відкритості та довіри один до одного; врахування особистісних цілей і можливостей учасників атестації та педагогічних працівників; залучення всього педагогічного колективу та учнів до оцінювання педагогічних працівників; залучення до проведення атестації педагогічних працівників шкільних психологів та зовнішніх незалежних консультантів (з відповідних предметів); прийняття колегіального рішення та ін. Показано, що структура психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління атестацією педагогічних працівників містить чотири основні компоненти: а) мотиваційний (сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням управління атестацією педагогічних працівників (управлінські та соціально-психологічні); б) когнітивний (система знань, які необхідні для здійснення ефективного управління атестацією педагогічних працівників); в) операційний (комплекс умінь та навичок, які забезпечують успішне здійснення керівниками освітніх організацій управління атестацією педагогічних працівників); г) особистісний (сукупність важливих особистісних характеристик керівників освітніх організацій, які впливають на успішність управління атестацією). Слід зазначити, що кожен компонент психологічної готовності може проявлятися на трьох рівнях: а) “базовому” (відображає загально визначені та унормовані знання, уміння та навички, які необхідні керівникам освітніх організацій для здійснення управління атестацією педагогічних працівників); б) “розвиненому” (відображає загально визначені та унормовані знання, уміння та навички керівників освітніх організацій, але уже з деяким врахуванням психологічних складових управління); в) “творчо-зорієнтованому” (представлений інноваційними, творчими знаннями, уміннями та навичками, які допомагають керівникам освітніх організацій більш ефективно здійснювати управління атестацією педагогічних працівників).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?