Формування психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 179
Визначення психологічних особливостей діяльності членів громадських формувань. Розкриття сутності й структури готовності до охорони державного кордону. Дослідження системи мотивів добровільних помічників, визначення стану сформованості їх професіоналізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана ХмельницькогоРобота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України. Науковий керівник - доктор психологічних наук, професор ТОМЧУК Михайло Іванович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра теорії та історії держави і права, професор кафедри. Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор БАРКО Вадим Іванович, Академія управління МВС України, проректор з навчальної та методичної роботи; Захист відбудеться “14 ”травня 2009 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: вул.Дослідження виконано у відповідності з науково-дослідною роботою “Психологічна підготовка членів громадських формувань з охорони державного кордону до повсякденної діяльності”, шифр 208-0012 А. Мета дослідження - визначити сутність та розкрити структуру психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону, розробити програму її формування. Для вирішення сформульованих у дослідженні завдань було застосовано такі методи: теоретичні - аналіз, порівняння, узагальнення чинного законодавства та психолого-педагогічної літератури з питань, повязаних із психологічною готовністю членів громадських формувань до охорони державного кордону (для визначення психологічних особливостей діяльності членів громадських формувань з охорони державного кордону, уточнення сутності та виявлення структури їх психологічної готовності до охорони державних рубежів); Наукова новизна одержаних результатів: уперше: визначено психологічні особливості діяльності членів громадських формувань з охорони державного кордону; зміст структурних складових їх психологічної готовності до зазначеної діяльності; виявлено стан сформованості психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону; розкрито її зумовленість соціально-демографічними та професійними характеристиками зазначеної категорії осіб; розроблено програму її формування; удосконалено: зміст таких понять як “громадське формування з охорони державного кордону”, “діяльність члена громадського формування з охорони державного кордону”, “психологічна готовність члена громадського формування до охорони державного кордону”, “особливі умови діяльності членів громадських формувань”; систему субєктивних чинників, що визначають особливі умови діяльності членів громадських формувань;У першому розділі - “Теоретичний аналіз проблеми психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону” - визначено та проаналізовано психологічні особливості діяльності членів громадських формувань з охорони державного кордону (далі - ГФ з ОДК), розкрито сутність та структуру їх психологічної готовності до охорони державних рубежів. Зокрема, особливими умовами діяльності членів ГФ з ОДК ми називаємо такі чинники середовища та процесу їх діяльності, постійний, епізодичний або ймовірнісний вплив яких призводить до фізичної та психологічної напруженості, порушення психічної структури діяльності, зниження її ефективності та надійності. Філіппов та ін.), а також урахування специфіки діяльності членів ГФ з ОДК дозволили нам визначити низку чинників, які детермінують особливість умов її перебігу: висока соціальна, моральна та юридична відповідальність за результати своєї діяльності, дії та вчинки; наявність або висока ймовірність появи елементів небезпеки при виконанні завдань; раптовість виникнення різних ситуацій, їх непередбачуваність; дефіцит часу; невизначеність щодо оперативної обстановки; публічність діяльності; робота невеликими групами; самостійність при виконанні завдань; одночасне виконання декількох видів діяльності; навантаження на зоровий та слуховий аналізатори, тривале напруження уваги; значні переміщення у просторі, обумовлені завданнями діяльності; відсутність повноцінного відпочинку в день чергування; кліматичні умови.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?