Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 208
Сутність поняття "професійна усталеність" учителя історії. Критерії, ознаки та рівні сформованості професійної усталеності майбутніх учителів історії та педагогічні умови її реалізації. Психологічний тренінг щодо складання ситуації успіху на уроці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукСаме сучасний учитель історії покликаний з методологічно правильних позицій чітко визначити національний компонент змісту навчання і виховання, віднайти шляхи залучення учнів до культури й історії свого народу, усвідомлення його етнічної унікальності та одночасної належності до сімї народів усього світу. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати педагогічні умови, розробити та експериментально апробувати модель і методику формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання в педагогічному навчальному закладі. Розробити та експериментально апробувати модель і методику формування професійної усталеності майбутніх учителів історії. Гіпотеза дослідження - процес формування професійної усталеності майбутніх учителів історії до педагогічної діяльності у школі буде більш ефективним, якщо забезпечити реалізацію адекватних педагогічних умов: поглиблення змістового компонента практичних занять зі «Шкільного курсу історії та методики його викладання», насичення їх педагогічною спрямованістю; оволодіння майбутніми вчителями історії навичками і вміннями емоційної саморегуляції; формування вмінь ненасильницької комунікації у майбутніх учителів історії під час проходження педагогічної практики. Методи дослідження: для розвязання окреслених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези дослідження використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: вивчення та аналіз філософської, психолого-педагогічної навчально-методичної літератури, узагальнення науково-теоретичних і дослідних даних, вивчення та аналіз досвіду навчально-виховної роботи ВЗО, аналіз документації, узагальнення передового досвіду педагогічної практики з метою визначення стану та теоретичного обґрунтування проблеми формування професійної усталеності майбутніх учителів історії до педагогічної діяльності; емпіричні методи: анкетування, просте та комплексне спостереження, індивідуальні і групові бесіди, вивчення практичної діяльності студентів, самооцінка, експертні оцінки, метод незалежних характеристик - для виявлення розуміння студентами сутності професійної усталеності; педагогічний експеримент (діагностичний і формуючий етапи) з метою перевірки ефективності змісту професійної підготовки майбутніх учителів історії щодо формування професійної усталеності, моделювання педагогічних ситуацій, методи математичної статистики (статистична обробка результатів експериментальної роботи та їх інтерпретація).У першому розділі «Теоретичні засади дослідження сутності професійної усталеності майбутнього вчителя історії» проаналізовано стан досліджуваної проблеми у філософській, психолого-педагогічній, методичній літературі з метою зясування поглядів відомих педагогів, освітян на процес професійної підготовки майбутніх учителів історії; уточнено сутність поняття «професійна усталеність учителя історії» розкрито його структуру; визначено педагогічні умови, що сприяють формуванню професійної усталеності майбутнього вчителя історії. Нами визначено складові професійної усталеності майбутніх учителів історії, що містять 4 взаємоповязаних і взаємозалежних компоненти з виділенням у них таких ознак, як-от: мотиваційний (впевненість у собі як учителі історії; педагогічна, ідейна та пізнавальна спрямованість; задоволеність діяльністю); емоційно-вольовий (відсутність емоційної напруженості, страху перед дітьми; вміння регулювати свій емоційний стан, володіти собою, своїм голосом, мімікою, жестами; наявність вольових якостей); особистісний (швидкість реакції на поведінку класу й окремих учнів; комунікативна компетентність; нормальна втомлюваність); професійно-педагогічний (знання і вміння вчителя історії; вміння приймати правильні рішення у непередбачуваних ситуаціях; наявність потреби в самоосвіті). На підставі аналізу літературних джерел нами було визначено особливості формування професійної усталеності майбутніх учителів історії, як-от: особливості процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів історії вищих педагогічних навчальних закладів, що включає - оволодіння загальними і спеціальними знаннями і вміннями, які забезпечують можливість працювати вчителем історії, оволодіння теоретичними знаннями і практичними вміннями здійснювати виховну роботу, формування всіх ознак професійної усталеності впродовж усього періоду навчання у ВЗО; особливості професійної гнучкості в педагогічній діяльності вчителів історії визначаються в умінні керувати своїми емоціями у складних ситуаціях, швидко приймати правильні рішення в непередбачуваних ситуаціях на уроці історії, регулювати свій внутрішній стан, тобто в саморегуляції; особливості формування професійної усталеності у процесі педагогічної практики ми вбачаємо в тому, що тільки в умовах наближених до майбутньої професійної діяльності майбутніх учителів історії найбільш ефективно формуватимуться всі ознаки професійної усталеності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?