Формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи МВС - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Проблема професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ. Психолого-педагогічні умови ефективного формування професійної усталеності курсантів на заняттях з вогневої підготовки. Поглиблення змістового компонента навчального заняття.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Південноукраїнський ДЕРЖАВНИЙ педагогічний університет (м. одеса) ім. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСТАЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СИСТЕМИ МВСРобота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. Яворська Галина Харлампіївна, Одеський інститут внутрішніх справ, доцент кафедри цивільного та трудового права Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, Синьов Віктор Миколайович, Київський інститут внутрішніх справ, начальник кафедри соціальної педагогіки Захист відбудеться “12” квітня 2000 р. о 09 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті (м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету (м.У звязку з цим, необхідно радикально змінити систему підготовки офіцерського складу органів внутрішніх справ, адже саме у процесі навчання у вищому закладі освіти закладаються основи професійної майстерності майбутнього офіцера міліції. Швидкий ріст професійної майстерності забезпечується не тільки наявністю професійних здібностей, але й професійною усталеністю до діяльності органів внутрішніх справ, що виступає однією з важливих її характеристик. Проблема професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ висвітлена недостатньо, хоча і забезпечує продуктивність його діяльності. Аналіз наукової літератури засвідчив, що успішність діяльності співробітника органів внутрішніх справ передусім залежить від його професійної усталеності. Мета дослідження - визначити педагогічні умови, що забезпечують формування професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ, розробити та апробувати методику формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи Міністерства внутрішніх справ.У першому розділі “Теоретичне обгрунтування процесу формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи МВС” досліджено стан вивчення проблеми професійної усталеності в літературі, розкрито сутність, структуру та ознаки професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ, особливості формування професійної усталеності курсантів вищих навчальних закладів закритого типу і місце професійної усталеності у службовій діяльності органів внутрішніх справ. В умовах такої діяльності міліціонери (особливо курсанти-стажисти і молоді офіцери) зазнають значних труднощів, що повязані з умінням орієнтуватися у швидкоплинних умовах сучасного життя, знаходити оптимальні рішення у складних, нестандартних ситуаціях з урахуванням вікових, статевих, професійних та індивідуальних особливостей громадян і зберігати при цьому витримку і самовладання, тобто володіти професійною усталеністю. Під професійною усталеністю співробітника органів внутрішніх справ ми розуміємо складну інтегративну якість, що забезпечує разом зі спеціальними здібностями швидке становлення співробітника органів внутрішніх справ як майстра своєї справи; синтез властивостей і якостей його особистості, що дає можливість упевнено, самостійно, без емоційного напруження виконувати свою професійну діяльність у різних, часом непередбачуваних умовах упродовж усієї професійної діяльності з мінімальними помилками. За критерії сформованості професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ було взято ознаки цієї усталеності, а всередині кожного критерію виділено показники професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ. Проведене анкетування курсантів випускного 4-го курсу Одеського інституту внутрішніх справ показало, що 29% не знають, які якості, властивості особистості забезпечують їхню професійну усталеність, решта назвала одну-дві властивості; 58% курсантів важко визначити, які якості та властивості, необхідні для успішної діяльності співробітника органів внутрішніх справ, їм притаманні; у третини майбутніх правоохоронців професійне самовиховання відсутнє.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИЗміст дисертації відображено в таких публікаціях автора

1. Вогнева підготовка курсантів вузу МВС як професійна необхідність // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - №2. - С. 191-195.

2. Професійна усталеність у діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - №3. - С. 186-190.

3. Методика діагностики професійної усталеності співробітника ОВС // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1998. - №4. - С. 179-184.

4. Теоретичні засади професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ // Наука і освіта. -1998. - №4-5. - С. 10-13.

5. Фактори підвищення ефективності процесу формування професійної усталеності у курсантів вузу системи МВС // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. - 1998. - Вип. 10-11. - С. 108-113.

6. Професійна усталеність органів внутрішніх справ // Матеріали VI Всеукраїнської науково-методичної конференції "Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України" (Одеса, 8-10 вересня 1998 р.). - Одеса, 1998. - С. 58-60.

7. Вогнева підготовка курсантів як навчальна дисципліна // Матеріали щорічної науково-методичної конференції "Шляхи активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається, в процесі підготовки військових фахівців" (Одеський інститут Сухопутних військ) - Одеса, 1998. - С. 65-67.

8. Підготовка курсантів вузу системи МВС до дій в екстремальних ситуаціях як компонент професійної усталеності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. -1999. - №2. - С. 198-203.

9. Яворська Г.Х., Дяченко В.І. Професійна усталеність і готовність курсантів до дій у напружених ситуаціях. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1999. - № 3. -С. І89-І95.

анотація

Дяченко В.І. Формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи МВС. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2000.

У дисертації досліджується проблема професійної усталеності співробітника органів внутрішніх справ, визначено та науково обгрунтовано сутність поняття, структуру та ознаки цієї усталеності. Теоретично обґрунтовано та експериментально апробовано психолого-педагогічні умови ефективного формування професійної усталеності курсантів на заняттях з вогневої підготовки: поглиблення змістового компонента навчального заняття; диференційований підхід до навчання курсантів; емоційна регуляція діяльності курсантів; оволодіння курсантами оцінним компонентом та адекватним застосуванням його в напружених ситуаціях.

Ключові слова: професійна усталеність співробітника органів внутрішніх справ, професійна діяльність, напружена ситуація, вогнева підготовка.

Дьяченко В.И. Формирование профессиональной устойчивости курсантов высших учебных заведений системы МВД. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального образования- Южно-Украинский государственный педагогический университет (г. Одесса) им. К.Д.Ушинского, Одесса, 2000.

В диссертации исследуется проблема профессиональной устойчивости, в частности сотрудника органов внутренних дел, пути, методы и условия ее формирования.

В первом разделе исследовано состояние разработки проблемы профессиональной устойчивости в психолого-педагогической литературе, раскрываются сущность, структура и признаки профессиональной устойчивости сотрудника органов внутренних дел, особенности формирования профессиональной устойчивости у курсантов учебных заведений закрытого типа. Установлено место профессиональной устойчивости в служебной деятельности органов внутренних дел. Раскрыта взаимосвязь профессиональной устойчивости с профессиональным мастерством, способностями, профессиональной готовностью, установкой, направленностью. Разработаны и охарактеризованы критерии оценки формирования профессиональной устойчивости курсантов высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел.

Отмечено, что по своему характеру правоохранительная деятельность всегда эмоционально напряжена. В условиях такой деятельности милиционеры (в особенности курсанты-стажеры и молодые офицеры) испытывают значительные трудности, которые связаны с умением ориентироваться в быстротечных условиях современной жизни, находить оптимальные решения в сложных, нестандартных ситуациях, учитывать возрастные, половые, профессиональные и индивидуальные особенности окружающих и сохранять при этом выдержку и самообладание, то есть обладать профессиональной устойчивостью.

Быстрый рост профессионального мастерства обеспечивается не только наличием профессиональных способностей, но и профессиональной устойчивостью деятельности органов внутренних дел, которая выступает одной из важных ее характеристик. Стихийное формирование профессиональной устойчивости сотрудников органов внутренних дел не дает возможности большинству милиционеров достичь достаточно высоких уровней ее развития, и, в конечном результате, достичь высот профессионального мастерства.

Во втором разделе диссертации представлены этапы и методы опытно-экспериментальной работы. Теоретически обоснованы психолого-педагогические условия эффективного формирования профессиональной устойчивости будущего офицера милиции: углубление содержательного компонента учебного занятия; дифференцированный подход к обучению курсантов; эмоциональная регуляция деятельности курсантов; овладение курсантами оценочным компонентом и целесообразным применением его в напряженных ситуациях.

Описано реализацию предложенных педагогических условий и проанализировано влияние каждой из них на эффективность процесса формирования профессиональной устойчивости курсантов.

Разработана методика формирования профессиональной устойчивости будущих офицеров милиции в виде поэтапного процесса формирования ее с использованием таких способов как решение специальных профессиональных (ситуационных) задач, игровое моделирование, юридический кроссворд, курсантский Клуб Веселых и Находчивых, профессиональный “Брейн-ринг”, соревнования “Ну-ка, парни!” и “Ну-ка, девушки!”, викторины по предметам боевой подготовки, дискуссии за “круглым столом”, встречи с ветеранами правоохранительной системы, с практическими сотрудниками органов внутренних дел, что позволило преподавателям вуза целенаправленно руководить процессом формирования профессионально-специальной устойчивости.

Показана методика диагностики уровней профессиональной устойчивости сотрудников органов внутренних дел. Исследования проводились на семинарах, практических занятиях, во время стажировки курсантов в практических органах внутренних дел.

Основные методы, которые использовались во время диагностики, - метод наблюдений (простое и комплексное), опрашивание, беседа, анкетирование, экспертные оценки, анализ документации, бланковые методики, программированные способы психофизиологического тестирования (тест “САН”), стандартизированные и модифицированные опросники (Г.Айзенка, Ч.Спилбергера).

В выводах диссертационного исследования отмечается, что в условиях обучения в высших учебных заведениях системы Министерства органов внутренних дел есть возможность осуществлять работу поцеленаправленному формированию у курсантов профессиональной устойчивости к правоохранительной деятельности, в частности на занятиях поогневой подготовке.

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу исследования.

Ключевые слова: профессиональная устойчивость сотрудника органов внутренних дел, профессиональная деятельность, напряженная ситуация, огневая подготовка. усталеність професійний курсант вогневий

Dyachenko V.I. Professional stability formation of the cadets in high educational establishments of the Ministry of Internal Affairs-Manuscript.

Thesis of obtaining candidate degree of pedagogical science, speciality -13.00.04 - Theory and methodology of professional education. -South-Ukrainian teachers’ training University (Odessa) n.a. Ushinskiy K.D, Odessa, 2000.

The problem of professional stability of law enforcement agencies members is investigated in the thesis. Evaluation criteria of professional stability formation of cadets in high educational establishments of the MIA is worked out and characterized.

Psychological - pedagogical conditions of effective professional stability formation of the future militia officer are theoretically grounded and experimentally approved, such as deepening contents component of training lesson, differentiational approach to training, emotional regulation of cadets’ activity, mastering of evaluation criteria by cadets and usage of it in tens situations.

Key words: professional stability of law enforcement staff members, professional activity, tense situation, differentiational approach to training.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?