Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Будування структурно-функціональної моделі професійної свідомості. Розкриття психологічних особливостей мовленнєвої репрезентації професійної свідомості. Визначення системи засобів формування структурно-функціональних компонентів свідомості психологів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Костюка АПН України Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти Захист відбудеться 21 лютого 2006 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН УкраїниНадзвичайно гостро такий розрив проявляється у роботі психолога із соматичними хворими, де на хворобливий фізичний стан пацієнта нашаровується складний психоемоційний стан і психолог працює з індивідом, вирішуючи комплексну психологічну задачу, яку неможливо визначати за предметним принципом. Природно, що поява професіоналів у галузі психології повинна бути забезпечена новою і продуктивно працюючою системою підготовки, яка покликана формувати досвід майбутнього субєкта професії. Достатньо повно описані особливості праці, зміст і основні види професійної діяльності, професійні навички та вміння, розробляються проблеми діагностики працездатності, професійний потенціал фахівця з практичної психології (Г.С. Simonton) свідчать не тільки про важливість та необхідність підготовки психологів, що спеціалізуються як медичні, але й своєрідність та специфіку цієї підготовки, яка визначається типом психологічного знання, що зумовлює систему освітньої підготовки. Основна наукова проблема нашого дослідження полягає у необхідності теоретичного та експериментального подолання протиріччя між завданням формування цілісної професійної свідомості практичного психолога в процесі його підготовки у вищому навчальному закладі та традиційним способом організації навчального процесу.Виходячи з того, що система професійної підготовки психологів має бути гуманістичною як за формою, так і за змістом, розглянуто принципи та цінності гуманістично орієнтованої освітньої підготовки психологів. Вони знаходять своє втілення у системі професійної підготовки психологів, важливими сторонами якої виступають гуманістична спрямованість процесу підготовки; ідеї рефлексивної активізації особистісного та професійного самовизначення майбутніх фахівців; вирощування особистісного потенціалу студентів, культивування їх здатності до адекватної поведінки у майбутній професійній діяльності. У процесі фахової підготовки практичних психологів професійна свідомість має бути предметом формування, а, отже, саме це поняття є підвалиною загальної концепції процесу підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах. Професійна свідомість розвивається й формується у процесі розвитку особистості у професійній сфері життєдіяльності, тому фахова підготовка повинна формувати не тільки професійні знання, вміння, навички, а й будувати шлях професійного розвитку майбутнього фахівця, який включає в себе формування професійної свідомості. Трикомпонентна структура професійної свідомості практичного психолога представлена змістом, що відображує специфіку професії: значеннями, які виражаються психологічними поняттями й категоріями; смислами, які знаходять своє вираження у інтересах, мотивах та цілях діяльності практичного психолога; чуттєвою тканиною, яка характеризується особливістю сприйняття реальності, що виникає у просторі професійної взаємодії “клієнт - психолог”.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ АВТОРА

1. Монографія: Шевченко Н.Ф. Становлення професійної свідомості практичних психологів у процесі фахової підготовки: Монографія. - К.: Міленіум, 2005. - 298 с.

2. Навчальні посібники: 2.1. Шевченко Н.Ф. Практикум із психологічної допомоги соматичним хворим: Навчальний посібник. - Запоріжжя: Інссервіс, 2003. - 56 с.

2.2. Шевченко Н.Ф., Паскевська Ю.А. Практикум з основ мовленнєвої компетентності психолога: Навчальній посібник. - Запоріжжя: Інссервіс, 2003. - 64 с.

2.3. Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога тяжким соматичним хворим: Навчальний посібник . - Запоріжжя: ЗНУ, 2005. - 53 с.

3. Статті у наукових журналах, збірниках та окремих виданнях: 3.1. Шевченко Н.Ф. Роль речевого высказывания в психологическом консультировании // Нова парадигма: Альманах наукових праць. - Запоріжжя: ЗДУ, 1998. - Вип. 8. - С. 48-53.

3.2. Шевченко А.И., Шевченко Н.Ф. Использование метода направленного воображения в лечении онкологических больных // Журнал практического психолога. - 1998. - № 1. - С. 119-123.

3.3. Шевченко Н.Ф. Формування особистісних реакцій на хворобу у соматичних хворих // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 1999. - С. 37-39.

3.4. Шевченко Н.Ф. Механізм впливу висловлювання психолога у його професійній діяльності // Наукові записки Ніжинського державного педуніверситету: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 1999. - Ч. 1. - С.199-207.

3.5. Шевченко Н.Ф. Дослідження семантичного простору проблеми клієнта // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 1999. - Вип. 3(6). - С. 305-313.

3.6. Шевченко Н.Ф. Висловлювання психолога як знаряддя його професійної діяльності // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Педагогіка і психологія. - 2000. - Вип. 5. - С. 3-9.

3.7. Шевченко Н.Ф. Аксіологічний аспект підготовки психологів у вищих навчальних закладах // Вісник Харківського університету. Серія Психологія. - 2000. - № 498. - С. 151-156.

3.8. Шевченко Н.Ф. Рефлексивне середовище як фактор професійної підготовки психологів // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. праць. - К., 2000. - Вип. 9. - С. 165-174.

3.9. Шевченко Н.Ф. Мовленнєвий вплив як спосіб психологічного впливу в процесі професійної діяльності психолога // Психологія: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. -Вип. 2(9). - Ч. 1. - С. 191-200.

3.10. Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога у доланні кризи, зумовленої важкою соматичною хворобою // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей Інституту соціальної та політичної психології АПН України / Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. - К.: Видавництво Сталь, 2000. - Вип. 4(7). - С. 224-231.

3.11. Шевченко Н.Ф. Особистісне зростання як результат психокорекційної роботи із соматичними хворими // Психологія.: Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - Вип. 3(10). - Ч. 2. - С. 113-120.

3.12. Шевченко А.І., Шевченко Н.Ф. Використання тесту “дерево” в оцінці психічного стану хворих на рак легенів // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2000. - № 1(7). - С. 38-41.

3.13. Шевченко Н.Ф. Субєктивна семантика свідомості як засіб формування субєктивного досвіду майбутніх психологів // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. праць - К.: 2001. - Вип. 12. - С. 124-134.

3.14. Шевченко Н.Ф. Чинники формування професійної свідомості студентів-психологів // Вісник Харківського університету. Серія Психологія. - 2001. - № 517. - С. 212-216.

3.15. Шевченко Н.Ф. Особливості елементів семантичного шару субєктивного досвіду майбутніх психологів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2001. - Т. 3. - Ч. 5. - С. 110-116.

3.16. Шевченко Н.Ф. Становлення і розвиток професійної свідомості психологів на етапі вузівської підготовки // Наука і освіта. - 2001. - №1. - С. 85-88.

3.17. Шевченко Н.Ф. Работа психолога в онкологической клинике - опыт использования метода символдрамы // Символдрама: Сб. науч. трудов. - Минск: Гуманитарный университет, 2001. - С. 354-364.

3.18. Шевченко Н.Ф., Паскевська Ю.А. Дослідження особливостей професійного висловлювання психолога // Наука і освіта. - 2001. - №2-3. - С. 81-84.

3.19. Шевченко Н.Ф. Використання інтегративного підходу при підготовці психологів у вищих навчальних закладах // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. праць - К.-Запоріжжя-Одеса, 2002. - Вип. 15. - С. 127-133.

3.20. Шевченко Н.Ф. Розвиток професійної свідомості психологів-практиків як ключовий фактор професійної підготовки // Вісник Харківського університету. Серія Психологія. - 2002. - № 550. - С. 273-275.

3.21. Шевченко Н.Ф., Самойлова А.Г. Підготовка практичних психологів: особистісні та професійні якості фахівців // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - 2002. - Вип. 17. - С. 262-267.

3.22. Шевченко Н.Ф. Інтегративний практикум з психології: технологія професійної підготовки // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. - 2002. - № 4. - С. 209-213.

3.23. Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість як фактор професійного становлення майбутніх фахівців // Наукові записки Ніжинського державного педуніверситету: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2002. - № 4, Ч. 2. - С. 159 -161.

3.24. Шевченко Н.Ф. Особливості підготовки медичних психологів у вищих гуманітарних закладах освіти // Психологічний вісник: Збірник наук. праць / За ред. Максименка С.Д. - К., 2003. - Вип. 1. - С. 75 -78.

3.25. Шевченко Н.Ф., Самойлова А.Г. Дослідження динаміки формування професійної свідомості майбутніх практичних психологів у процесі освітньої підготовки // Проблеми загальної та педагогічної психології.: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2003. - Т. V., Ч. 2. - С. 309-310.

3.26. Шевченко Н.Ф. Дослідження динаміки субєктивної семантики майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. 2003. - № 1. - С. 182-191.

3.27. Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості майбутніх практичних психологів в умовах рефлексивного навчального середовища // Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. - К.: 2003. - Т. 7, Ч. 1 - С. 439-445.

3.28. Шевченко Н.Ф., Паскевська Ю.А. Організація мовленнєвої підготовки майбутніх практичних психологів // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2004. - Т. VI, Вип. 6. - С. 420-428.

3.29. Шевченко Н.Ф. Теоретичні підходи до розуміння свідомості як психологічного феномену // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К.: 2005. - Т. VII, Вип. 1. - С. 366-375.

3.30. Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість практичного психолога як феномен // Наука і освіта. - 2005. - № 1-2. - С. 41-45.

3.31. Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість: специфіка психологічного явища // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2005. - №14. - С. 98-106.

3.32. Шевченко Н.Ф. Теоретичні аспекти підготовки медичних психологів в умовах класичного університету // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Педагогічні науки / Голов. ред. Міщик Л.І. - Запоріжжя: ЗНУ, 2005. - №2. - С. 104-111.

3.33. Шевченко Н.Ф. Феномен болю у контексті специфіки особистісних змін соматичних хворих // Наукові записки Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України / за ред. академіка С.Д.Максименка. - К.: Главник, 2005. - Вип. 26, Т. 4. - С. 307-311.

3.34. Шевченко Н.Ф. Структурно-функціональна модель професійної свідомості практичного психолога // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Психологія. - Харків: ХНПУ, 2005. - №15, Ч. І. - С. 185-195.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?