Формування професійної свідомості майбутнього педагога в процесі вивчення фахових дисциплін - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Теоретико-методологічні засади формування професійної свідомості майбутніх педагогів. Зміст і послідовність етапів у технології формування професійної свідомості вчителя. Технологічна модель формування професійної свідомості майбутнього педагога.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІНРобота виконана в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Сущенко Ольга Григорівна, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти. Офіційні опоненти: дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор Богуш Алла Михайлівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Захист відбудеться 26 лютого 2009 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (91011, м.У концептуальних положеннях Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті наголошується на необхідності забезпечення якості вищої освіти й професійної підготовки майбутніх педагогів, оскільки саме на сучасного педагога покладено вирішення проблеми формування особистості нової генерації, здатної ефективно працювати й навчатися протягом життя. У психолого-педагогічних дослідженнях спостерігається зміщення акцентів з опису її структурних і функціональних компонентів на вивчення професійної свідомості педагога у контексті єдності свідомості й діяльності, тобто як субєкта педагогічної діяльності, якому притаманні рефлексія, настанови, цінності, смисли тощо (С. На необхідність виходу за межі вузькотехнологічного розуміння професійної діяльності й, відповідно, професійної підготовки майбутніх педагогів, наголошуючи на значущості ролі професійної свідомості вказують В. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності технології формування професійної свідомості майбутнього педагога в процесі вивчення фахових дисциплін. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що технологія формування професійної свідомості як сутності процесу професіоналізації майбутнього педагога набуде ефективності, якщо: · здійснювати професійну підготовку на основі технологічної моделі, концептом якої виступає логіко-смислова модель професійної свідомості;У першому розділі - „Теоретико-методологічні засади формування професійної свідомості майбутніх педагогів” - здійснено в історико-генетичному аспекті концептуально-порівняльний аналіз різних підходів до визначення категорії „професійна свідомість педагога”, який дозволив визначити її сутність, зміст і структуру, а також обґрунтувати теоретичні засади формування професійної свідомості педагога, субєкта професійної діяльності як двошарового інтегративного утворення, яка слугувала концептуальною основою для розробки технологічної моделі формування професійної свідомості. Усебічний аналіз базової категорії „свідомість” та її видової особливості - професійної свідомості педагога - з філософських, психологічних і педагогічних позицій дозволив сформулювати визначення професійної свідомості педагога як ядерне утворення його особистості в інтегративній єдності педагогічної спрямованості, педагогічного мислення, професійної компетентності, педагогічної діяльності, емоційно-вольового й регулятивного компонентів, які складають структурну й функціональну цілісність буттєвого й рефлексивного шарів свідомості та забезпечують усвідомлення й засвоєння системи нормативних соціально-педагогічних ідей, теорій, вироблення нових цінностей, смислів і значень професійної діяльності. У другому розділі „Технологія формування професійної свідомості майбутнього педагога” визначено зміст і послідовність етапів експериментальної роботи; обґрунтовано логіко-смислову модель професійної свідомості майбутнього педагога, яка одночасно розглядається як критеріально орієнтована концептуальна основа для проектування технологічної моделі формування професійної свідомості майбутнього педагога; розроблено показники критеріїв і рівні сформованості професійної свідомості майбутніх педагогів, виокремлено психолого-педагогічні механізми й умови формування професійної свідомості, визначено логіку побудови й послідовність здійснення формувального експерименту; представлено результати експериментальної перевірки ефективності запропонованої технологічної моделі формування професійної свідомості майбутнього педагога. Проектування логіко-смислової моделі професійної свідомості здійснювалося на засадах системного підходу з урахуванням звязків свідомості з діяльністю, мисленням, особистістю як носієм свідомості, рефлексією як провідним механізмом функціонування свідомості, емоціями й волею, механізмами саморегуляції та з опорою на підхід К.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?