Формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 191
Можливості процесу професійної підготовки студентів медичних спеціальностей щодо формування професійної спрямованості майбутніх лікарів на початковому етапі навчання у ВНЗ. Педагогічні умови ефективного формування професійної спрямованості студентів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯРоботу виконано в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Савченко Сергій Вікторович, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, ректор університету, завідувач кафедри педагогіки. Захист відбудеться 28 жовтня 2010 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (91011, м.Виходячи з розуміння значення й ролі лікарів у збереженні здоровя нації, сучасних вимог щодо якості їх професійної підготовки, науковці вважають за необхідне для ефективного формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей упроваджувати в навчальний процес при викладанні професійно орієнтованих дисциплін принципи доказової медицини, розвивати професійну культуру майбутніх лікарів, формувати відповідні професійні знання, уміння й навички. Останнє зумовлено відірваністю процесу професійної підготовки майбутніх лікарів від клінічної бази в лікарнях у звязку з розвитком ринкових відносин та недосконалістю в цьому контексті нормативно-правової бази, використанням на початковому етапі навчання застарілих методик, які не забезпечують саморозвиток особистості студента, відсутністю спадковості та взаємозвязку між змістом дисциплін початкового етапу навчання й блоку професійної підготовки. Дослідження стану розвязання в теорії й практиці проблем формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання дозволило виявити низку суперечностей між: - потребою суспільства в суттєвому підвищенні рівня професійної підготовки майбутніх лікарів і недостатнім усвідомленням учасниками навчального процесу значення загальнокультурної та природничо-наукової освіти в цьому процесі; Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності формування професійної спрямованості майбутніх лікарів на початковому етапі навчання в процесі їх професійної підготовки. В основу дослідження була покладена гіпотеза: формування професійної спрямованості майбутніх лікарів на початковому етапі навчання як цілісного феномену зі специфічними педагогічними ознаками буде ефективним за умов: · упровадження засобів педагогічного моніторингу формування професійної спрямованості студентів як важеля управління ефективністю зазначеного процесу;У першому розділі - „Теоретико-методичні засади формування професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей” - представлено теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми формування професійної спрямованості студента, розкрито сутність понять „професійна спрямованість” та „професійна спрямованість студентів медичних спеціальностей” як цілісного феномену, досліджено стан і можливості процесу професійної підготовки студентів медичних спеціальностей щодо формування професійної спрямованості майбутніх лікарів на початковому етапі навчання. Окреслення основних завдань професійної діяльності лікаря, індивідуально-психологічних якостей, якими він має володіти, дозволило обґрунтувати сутність професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей як цілісний феномен зі специфічними педагогічними ознаками та складову спрямованості їхньої особистості, що виявляється в наявності професійно значущих ідеалів, інтересів, настанов, принципів, схильностей, здібностей, бажань і мотивів, які забезпечують цілеспрямовану навчально-пізнавальну діяльність студентів з набуття знань та вмінь, необхідних для проведення обстеження, діагностування, лікування, відповідних медичних маніпуляцій, взаємодії з хворими й колегами, оцінки впливу різних чинників на стан хворих, розробки й упровадження заходів профілактики захворювань та підтримки здорового способу життя людини. При встановленні рівня сформованості професійної спрямованості студентів медичних спеціальностей було досліджено вплив дисциплін початкового етапу навчання на формування змістовно-процесуального компонента зазначеного феномену, при цьому ми намагалися визначити, наскільки зміст дисциплін цього етапу має професійне спрямування й сприяє успішності подальшого навчання студентів та їхнього професійного зростання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?