Формування професійної спрямованості майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Експериментальна перевірка професійної спрямованості майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки. Принципи функціонування військової ланки вітчизняної системи освіти. Формування в курсантів професійних знань, умінь, навичок військової діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Яворська Галина Харлампіївна, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України, професор кафедри юридичної психології та педагогіки; Захист відбудеться «15» березня 2010 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.06 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Аналіз масової практики фахової підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) дає підстави свідчити, що вона насамперед спрямована на формування в курсантів професійних знань, умінь і навичок військової діяльності. Формування ж професійно важливих якостей, актуалізація переконання курсантів у правильності вибору професії, стимулювання в них прагнення до постійного самовдосконалення не завжди віднаходять висвітлення у фаховій підготовці майбутнього офіцера. Загальна спеціалізація підготовки, недостатній рівень професійної спрямованості навчальних планів і програм, розрив між темпами інноваційного розвитку освіти і рівнем запровадження педагогічних інновацій у педагогічну практику ВВНЗ не тільки значно знижують ефективність професійної підготовки військових фахівців, а й не сприяють різнобічному й гармонічному розвитку особистості майбутнього офіцера, формуванню в нього стійкої професійної позиції, що характеризує професійну спрямованість майбутнього фахівця та спонукає його до постійного професійного самовдосконалення. Усе це актуалізує проблему формування професійної спрямованості майбутнього офіцера як важливого складника його фахової підготовки. Проблема формування професійної спрямованості в майбутніх офіцерів досліджувалась у таких напрямах: · суть спрямованості особистості у військовій діяльності та її вплив на навчання й дисципліну курсантів (В.У першому розділі «Теоретичні питання формування професійної спрямованості майбутніх офіцерів» на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено основні підходи до розкриття суті понять «спрямованість» і «професійна спрямованість» особистості, обґрунтовано педагогічні умови формування професійної спрямованості курсантів ВВНЗ. Звідси професійну спрямованість майбутнього офіцера розглядаємо як інтегральну професійну якість особистості, що забезпечує визначення курсантами цілей, активність навчально-пізнавальної діяльності, спрямовану на здобуття знань і вироблення вмінь для виконання управлінсько-організаційної, службово-виконавчої, проектувально-прогностичної, дослідницької, техніко-експлуатаційної діяльності офіцера та виявляється в їхніх професійно значущих принципах, поглядах, ідеалах, переконаннях, настановах, потребах, мотивах, професійній позиції у процесі розвязання професійно-навчальних завдань. На основі різних поглядів науковців установлено, що структура професійної спрямованості майбутнього офіцера може бути представлена як сукупність таких трьох взаємозалежних і взаємозумовлених компонентів: 1) мотиваційно-ціннісного (професійний інтерес, ціннісно-сенсове ставлення до майбутньої професійної діяльності; професійно значущі переконання, настанови, потреби); 2) інформаційно-діяльнісного (інформованість про особливості різних видів діяльності майбутнього офіцера; дії, спрямовані на професійне становлення та професійне самовиховання); 3) рефлексивно-особистісного (професійно значущі особистісні якості: вимогливість до себе, відповідальність, військова честь, гідність, воля, наполегливість, активність, самостійність, ініціативність, витривалість; рефлексивні вміння). Маркової та інших учених дали підстави виокремити етапи (стадії) формування професійної спрямованості майбутнього фахівця: професійне покликання, що визначає інтерес, потяг до певної професії > професійні наміри як усвідомлене ставлення до певного виду професійної діяльності > потреба у професійній праці як стимул до трудової активності > ціннісні орієнтації у фаховій діяльності як соціально значущі професійні пріоритети > мотиви професійної праці як внутрішні спонукання, що визначають спрямованість активності людини у професійній поведінці > мета праці як усвідомлений бажаний її результат > професійні очікування, претензії, сенс роботи > професійні установки й позиції як сталі системи відносин у діяльності > стан задоволеності професійної діяльністю > поява професійної спрямованості як якісно нового інтегрального особистісного новоутворення, що визначається всіма професійними спонуканнями, інтересами, установками, сенсами.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?