Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Аналіз поняття "професійна спостережливість офіцера-прикордонника", основні критерії її сформованості. Організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Ефективність впровадження навчального спецкурсу для курсантів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана ХмельницькогоФормування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників. Дисертацію присвячено проблемі формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників. У результаті дослідження виявлено сутність та структуру професійної спостережливості, здійснено аналіз формування професійної спостережливості майбутніх офіцерів у навчально-виховному процесі, обґрунтовано організаційно-педагогічні умови та модель формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів ДПСУ, впроваджено спецкурс «Професійна спостережливість офіцера-прикордонника». На основі проведеного дослідження розроблено методичні рекомендації для викладачів ВВНЗ щодо формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів прикордонників України.Основними функціями, які покладаються на Державну прикордонну службу України (далі - ДПСУ) та закріплені на законодавчому рівні, є: охорона державного кордону України та забезпечення прикордонного режиму; здійснення в установленому порядку прикордонного контролю й пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна; участь у боротьбі з організованою злочинністю, протидія незаконній міграції на державному кордоні України і в межах контрольованих прикордонних районів та інші. Але відсутні праці з формування спостережливості, як професійної якості офіцерів-прикордонників, відсутнє трактування терміну «професійна спостережливість офіцера-прикордонника», немає досліджень щодо ефективних шляхів формування цієї якості в прикордонників, що обумовлює актуальність дослідження. Висока значимість професійної спостережливості як необхідної професійної якості офіцера-прикордонника, недостатня теоретична і методологічна розробленість зазначеної проблеми, актуальність і наявні суперечності визначили вибір теми дослідження «Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників». розробити та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови формування професійної спостережливості майбутнього офіцера-прикордонника та на їх основі підготувати і ввести в навчальний процес спецкурс «Професійна спостережливість офіцера-прикордонника»; Для розвязання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні - аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування спостережливості, програмної і навчальної документації ВВНЗ, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи з формування спостережливості як професійно-важливої якості - для визначення теоретико-методологічних основ дослідження; емпіричні - спостереження, індивідуальні та групові бесіди, анкетування, опитування, тестування та педагогічний експеримент - для апробації організаційно-педагогічних умов, змісту, форм, методів і показників формування професійної спостережливості; метод групових експертних оцінок - для визначення ефективності запропонованого спецкурсу та для визначення рівнів сформованості професійної спостережливості офіцерів-прикордонників; методи статистичної та математичної обробки - методи графічного зображення результатів дослідження, статистичні методи, якісні методи аналізу та синтезу - для перевірки результативності проведеної роботи та інтерпретації отриманих результатів з формування професійної спостережливості офіцерів-прикордонників.У першому розділі - «Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України як педагогічна проблема» - проведено теоретичний аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми формування спостережливості, зясовано сутність, структуру та особливості професійної спостережливості майбутніх офіцерів-прикордонників, здійснено аналіз практики формування зазначеної якості. Для визначення ефективності роботи з розвитку спостережливості майбутніх офіцерів-прикордонників був проведений констатувальний етап експерименту, який показав, що у формуванні професійних якостей у курсантів під час навчального процесу не повністю використовується весь комплекс організаційних, методичних та технічних можливостей навчальних занять з усіх дисциплін (формування професійної спостережливості у курсантів найчастіше ведеться без чіткого розуміння її педагогічної структури, без визначення всіх необхідних знань, умінь і навичок, що дає неефективні результати, тобто потребує створення організаційно-педагогічних умов та моделі формування цієї професійно важливої якості.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?