Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін - Автореферат

бесплатно 0
4.5 187
Основні компоненти в структурі, критерії та рівні сформованості професійної самосвідомості майбутнього вчителя та студента. Ефективність активних методів навчання, які охоплюють прийоми безпосереднього та опосередкованого пізнання власної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти України Захист відбудеться “3“ червня 1999 року о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.053.02 в Національному педагогічному університеті імені М.П. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Тим-то, особливої актуальності в наш час набуває питання підготовки нестандартної, творчої особистості вчителя, оскільки реалізація школою соціального замовлення суспільства в галузі формування особистості, подальшого підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу вирішальною мірою залежить від діяльності педагога, рівня його професійної майстерності. Проводилися дослідження, зокрема, стосовно самооцінки студентів педучилища як фактора професійного самовизначення (К.О.Єфстафєва), формування “Я-концепції” майбутнього вчителя в умовах педагогічного училища (В.І.Юрченко), психологічних особливостей професійного самовизначення учнів профільних педкласів (О.Л.Турініна). Таким чином, актуальність дисертаційної роботи зумовлена, з одного боку, обєктивною суспільною необхідністю вдосконалення підготовки майбутніх учителів до практичної діяльності в сучасній школі, а з іншого - недостатнім висвітленням у літературі окремих аспектів досліджуваної проблеми, відсутністю спеціальних показників оптимізації процесу формування професійної самосвідомості майбутніх учителів під час вивчення педагогічних дисциплін, а отже, - вкрай важливою для сучасної педагогіки необхідністю поглибленого вивчення означених питань у всіх їх різноаспектних виявах. Тому темою нашого дослідження й було обрано “Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін”. В основу нашого дослідження було покладено припущення про те, що ефективним засобом підвищення професійної самосвідомості майбутніх учителів можуть слугувати педагогічні дисципліни, які дозволяють сформувати всі структурні компоненти за умов стимулювання пізнавальної активності студентів, спрямованої на вдосконалення себе як субєкта діяльності на основі розвитку рефлексивної схильності.У першому розділі “Теоретичні та методологічні основи проблеми формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у ВЗО” розкриваються теоретико-методологічні передумови даного дослідження, проводиться аналіз психолого-педагогічної літератури, розглядаються основні підходи до розуміння поняття самосвідомості, структури, механізму формування, закономірностей розвитку цього феномена, в тому числі й професійної самосвідомості вчителя. Окреслюються шляхи і засоби цілеспрямованого формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у ВЗО з урахуванням поданих у цьому ж розділі наслідків аналізу матеріалів констатуючого експерименту з виявленням рівнів сформованності професійної самосвідомості. В.П.Саврасов, вивчаючи особливості розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя, розглядає самосвідомість як наслідок усвідомлення студентом своїх професійно значущих якостей і приходить до висновку, що даний феномен характеризується трьома основними проявами: 1)вираженою спрямованістю студента, який перебуває “на вході” до педагогічної системи, на педагогічну діяльність, 2) опануванням студентом понятійним та концептуальним апаратом дисциплін психолого-педагогічного циклу, системою професійних цінностей у термінах, завдяки яким можуть бути усвідомлені властивості та особливості власного “Я” як професійно значущі; 3) практичною педагогічною діяльністю, педагогічною практикою студента, в ході якої виявляються професійно важливі особливості “Я” майбутнього вчителя, які можуть бути усвідомлені. Вихідним теоретичним положенням нашого дослідження слугує розуміння професійної самосвідомості майбутнього вчителя як єдності трьох аспектів: пізнавального (самопізнання), емоційно-ціннісного (самооцінку), дієво-вольового, регулятивного (саморегуляції), на основі чого визначенно основні компоненти професійної самосвідомості майбутнього вчителя. У другому розділі - “Шляхи формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу” висвітлено систему цілеспрямованого формування в майбутніх учителів професійної самосвідомості в умовах навчально-виховного процесу ВЗО, зокрема, під час вивчення дисциплін педагогічного циклу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?