Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 172
Дослідження методики викладання української мови у вищих навчальних закладах України. Педагогічна система роботи над формуванням професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологів. Проектування змісту філологічної освіти у вищій школі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наукРоботу виконано в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Міністерства освіти і науки України Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор, дійсний член АПН України Мацько Любов Іванівна, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри методики української мови та літератури доктор педагогічних наук, професор Хомяк Іван Миколайович, Національний університет “Острозька академія”, кафедра української філології; Захист відбудеться “1 “березня 2007 року о 14. 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 у Національному педагогічному університеті імені М.П. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Визначені положення зафіксовано в державних документах: Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти (2002), Державній цільовій комплексній програмі “Вчитель” (2002), нормативно-правових документах, що регламентують діяльність системи освіти: законі “Про освіту” (1996), законах прямої дії “Про загальну середню освіту” (1999), “Про професійно-технічну освіту” (2001), “Про вищу освіту” (2002), Державній програмі розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки (2004) та інших законодавчих актах. Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена обєктивними потребами створення нових технологій навчання української мови в системі вищої школи, ураховуючи новий тип соціально-економічних умов; необхідністю виховання особистості студента як носія культури мови та поведінки через розвиток якостей усного й писемного продукованого ним тексту; необхідністю визначити зміст, принципи, форми й методи організації практичного професійно-комунікативного навчання студентів, їх підготовки як учителя-філолога; розширенням сфери функціонування української мови в державі; потребою країни у високопрофесійному, компетентному знавцеві мови; увагою до рідної мови та необхідністю примноження національних здобутків - мови, і саме збереження її літературного варіанта; розвитком і збагаченням сучасної української літературної мови; науковою необхідністю пошуку нових методологічних орієнтирів та шляхів щодо здобуття інформації; модернізацією процесу набуття відповідних професійно-комунікативних фахових знань, умінь та навичок. Теоретичне і практичне вивчення проблеми дає змогу сформувати провідну ідею дослідження: ефективність процесу мовного вдосконалення та розвитку професійної мовнокомунікативної компетенції студентів залежить від того, наскільки методологія та зміст практичного навчання мови враховують специфіку майбутньої професії студента. Розвиток професійної мовнокомунікативної компетенції майбутнього філолога є ефективним за умови реалізації таких принципів:функціонально-комунікативного, антропоцентризму, антропологізму, інтеграції, принципу системної організації навчання, цілеспрямованості та послідовності, високої результативності кожного виду роботи, що знаходять реалізацію в системних знаннях, урахування індивідуальних особливостей студентів. Відповідно до обєкта, предмета, мети, концепції та гіпотези визначено основні завдання дослідження: 1.Проаналізувати досягнення науковців-методистів, психологів, лінгвістів, дидактів, які здійснили теоретичні та практичні розвідки (наукові праці, підручники, дисертації, монографії) з питання формування професійної мовнокомунікативної компетенції особистості студента.У першому розділі - “Професійна мовнокомунікативна компетенція студентів-філологів як актуальна проблема лінгводидактики вищої школи” проаналізовано та обгрунтовано загальнотеоретичні питання, які висвітлюють різні підходи до розуміння сутності понять “компетентність”, “компетенція”, “комунікативна компетенція”, “професійна мовнокомунікативна компетенція” i визначення їх змісту; узагальнено психологічні, соціолінгвістичні та педагогічні передумови динаміки професійного потенціалу словесника. Уточнення й узагальнення відомостей з теоретичних та практичних розвідок дозволяє вказати на те, що професійна мовнокомунікативна компетенція студента філологічного факультету - це наявність професійно-комунікативних умінь особистості спілкуватися в типових умовах професійної діяльності, володіти потенціалом дидактичного дискурсу, репрезентувати нормативні та доступні для сприйняття навчальні тексти; здатність розвязувати комунікативні завдання в ситуаціях професійного спілкування.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?