Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Сутність та структура феномена "професійна мобільність майбутніх економістів". Аналіз критеріїв і показників рівня сформованості професійної мобільності майбутніх економістів. Експериментальна розробка моделі формування даного феномену в процесі навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХРобота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор КУРЛЯНД ЗІНАЇДА НАУМІВНА, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Богданова Інна Михайлівна, Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м.Протиріччя між тенденціями розвитку української економіки перехідного періоду та готовністю молодих фахівців прийняти нові форми економічної поведінки, а саме: потребами ринку праці і пропозицією системи підготовки кадрів, соціально-економічними умовами в державі й існуючою системою навчання, впровадженням безперервної освіти та небажанням роботодавців відривати фахівців від робочих місць тощо, а також недостатня розробленість педагогічних умов формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах й зумовило тему дослідження „Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах”. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах, визначити педагогічні умови її реалізації. Гіпотеза дослідження - формування професійної мобільності майбутніх економістів буде ефективним, якщо впровадити в навчальний процес модель, яка передбачає реалізацію таких педагогічних умов: створення позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність при особистісно орієнтованому навчанні; використання міжпредметних звязків у процесі навчання майбутніх економістів; застосування сучасних інформаційних технологій для навчання студентів засобам розвязання професійних завдань. Для вирішення окреслених завдань, досягнення мети, перевірки гіпотези дослідження використовувалися: загальнонаукові методи теоретичного рівня (вивчення й аналіз філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних авторів з проблеми професійної мобільності, узагальнення науково-теоретичних та дослідних даних для побудови моделі і зясування умов формування професійної мобільності майбутніх економістів); методи емпіричного дослідження (анкетування, тестування, спостереження, бесіди, метод компетентних суддів) для перевірки стану сформованості професійної мобільності майбутніх економістів; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) з метою перевірки дієвості моделі формування професійної мобільності майбутніх економістів; методи математичної статистики для обробки результатів експерименту. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження: вперше розроблено й науково обґрунтовано модель формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах та визначено педагогічні умови, що сприяють її реалізації; конкретизовано поняття „педагогічна умова формування професійної мобільності майбутніх економістів”, сутність та структуру поняття “професійна мобільність майбутніх економістів”; визначено критерії, показники та рівні сформованості професійної мобільності майбутніх економістів.У першому розділі “Теоретичні засади формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання” проаналізовано стан наукової літератури з проблеми професійної мобільності фахівців взагалі та фінансово-економічної галузі зокрема, що дало підставу для виокремлення трьох підходів (соціологічного, психологічного та економічного) до аналізу професійної мобільності; конкретизовано сутність поняття „професійна мобільність майбутніх економістів”; подано структуру зазначеної якості; визначено педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання. Аналіз теоретичних джерел дозволив визначити професійну мобільність майбутніх економістів як інтегровану якість особистості, що виявляється у: здатності успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати види діяльності у сфері економіки та фінансів із залученням правової сфери; вмінні ефективно використовувати систему узагальнених професійних прийомів для виконання будь-яких завдань у згаданих сферах та порівняно легко переходити від одного виду діяльності до іншого, згідно з аналізом економічної та соціальної ситуації в державі; володінні високим рівнем узагальнених професійних знань, досвідом їх удосконалення та самостійного оволодіння; готовності до оперативного відбору і реалізації оптимальних способів виконання завдань у галузі економіки та фінансів, спираючись на передові світові тенденції; орієнтації в конюнктурі ринку праці.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?