Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 170
Проблема формування та розвитку професійної майстерності вчителя в системі неперервної педагогічної освіти. Зміст та організаційні засади педагогічної практики, її роль у формуванні професійної майстерності майбутнього вчителя в Англії та Уельсі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Інститут педагогіки і психології професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукДослідження присвячено проблемі формування та розвитку професійної майстерності вчителя в системі неперервної педагогічної освіти Англії та Уельсу. Раскрыта сущность, содержание и организационные основы педагогической практики, показана ее роль в формировании профессионального мастерства будущего учителя в Англии и Уэльсе. It has been investigated that the modern English model of teacher training which has its center in school (school-based teacher education) became possible as the result of evolution of the teacher education system of England and Wales. On the one hand, it preserves its cultural and pedagogical traditions (pedagogical apprenticeship and mentorship, partnership between universities and schools), while on the other hand, it is changing, meeting the demands of modern society, school and learning youth. A stress is made on the opportunity for student-teachers to take part in joint European research projects, to use the facilities of modern means of mass communication (distant study, e-mail, internet).Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", цільовою комплексною програмою "Вчитель", концепцією педагогічної освіти перед педагогічними кадрами поставлено завдання постійного підвищення професійного рівня й майстерності. Від учителя, якості його підготовки та професійної діяльності залежить оновлення середньої освіти та школи взагалі. Пряма залежність якості загальної середньої освіти від якості діяльності вчителя відносить формування педагогічної майстерності до однієї з найважливіших проблем педагогічної теорії та практики. Відсутність у вітчизняній педагогічній науці досліджень, присвячених вивченню англійського досвіду формування сучасного вчителя-майстра в системі неперервної педагогічної освіти з урахуванням загальноєвропейських тенденцій і політики утворення загальноєвропейського освітнього простору, зумовила вибір теми нашого дослідження: "Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу". Концептуальні ідеї дослідження: вивчення досвіду формування сучасного вчителя-професіонала в Англії та Уельсі в умовах інтернаціоналізації освіти, розбудови загальноєвропейського освітнього простору значно збагатить концептуальні засади педагогічної освіти в Україні, які можуть набути нових напрямів у контексті оновлення і модернізації сучасної системи професійної підготовки вчителів;У першому розділі - "Професійна майстерність учителя як теоретична та практична проблема педагогічної освіти в Англії та Уельсі" - проаналізовано результати вивчення історико-соціальних передумов становлення сучасної системи професійної підготовки вчителя-професіонала, зроблено аналіз розвитку системи педагогічної освіти у Великій Британії, організації і структури сучасної вищої та післядипломної педагогічної освіти як основи професійного зростання вчителя; висвітлено та проаналізовано дослідницькі підходи до проблеми педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя Англії та Уельсу. Аналіз історичних досліджень англійських учених дозволив встановити, що в країні поступово накопичувався та поширювався досвід підготовки вчителя безпосередньо в школі. У дисертації аналізуються етапи формування системи вищої педагогічної освіти Англії та Уельсу, розкриваються соціально-економічні, культурологічні й демографічні чинники, що впливали на мету, структуру, зміст і форми підготовки вчителів, дається оцінка різних систем навчання, характерних для Англії та Уельсу. У розділі визначено ключове положення реформи шкільної та педагогічної освіти, яким є утвердження школи як партнера вищого навчального закладу в системі професійної підготовки вчителя. При цьому англійськими вченими використовуються різні терміни: "skilful teaching" - вміле викладання; "effective teaching" - ефективне навчання; "performance-based teaching" - навчання, що грунтується на майстерності; "artistic teaching" - мистецтво викладати; "competent teaching" - компетентне викладання; "quality teaching"-якісне викладання.Встановлено, що сучасна англійська модель підготовки вчителів з центром у школі (school-based teacher education) уможливилась у результаті еволюції системи педагогічної освіти Англії та Уельсу, яка, з одного боку, зберігає і розвиває свої культурно-історичні та власне педагогічні традиції щодо вчителя, його підготовки і діяльності (педагогічне учнівство, педагогічне наставництво, партнерські стосунки вищого навчального закладу і школи в практичній підготовці майбутнього вчителя), з іншого - видозмінюється відповідно до запитів: а) сучасного англійського суспільства, що стрімко розвивається;б) школи, що продовжує модернізуватись у результаті освітньої реформи кінця 80-х - початку 90-х років; в) учнівської молоді, яка в умовах інформаційного

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?