Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 170
Історико-соціальні передумови становлення сучасної системи професійної підготовки вчителів в Англії та Уельсі. Досвід організаційно-методичного забезпечення процесу формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя в системі англійської освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Інститут педагогіки і психології професійної освіти Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Пуховська Людмила Прокопівна, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Захист відбудеться “25" жовтня 2000 р. о 15 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України за адресою: 04060, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (04060, м.Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", цільовою комплексною програмою "Вчитель", концепцією педагогічної освіти перед педагогічними кадрами поставлено завдання постійного підвищення професійного рівня й майстерності. Від учителя, якості його підготовки та професійної діяльності залежить оновлення середньої освіти та школи взагалі. Пряма залежність якості загальної середньої освіти від якості діяльності вчителя відносить формування педагогічної майстерності до однієї з найважливіших проблем педагогічної теорії та практики. У провідних державних документах міститься стрижневе поняття "school-based teacher education", що перекладається як "підготовка вчителя з центром у школі". Відсутність у вітчизняній педагогічній науці досліджень, присвячених вивченню англійського досвіду формування сучасного вчителя-майстра в системі неперервної педагогічної освіти з урахуванням загальноєвропейських тенденцій і політики утворення загальноєвропейського освітнього простору, зумовила вибір теми нашого дослідження: "Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу".У першому розділі - "Професійна майстерність учителя як теоретична та практична проблема педагогічної освіти в Англії та Уельсі" - проаналізовано результати вивчення історико-соціальних передумов становлення сучасної системи професійної підготовки вчителя-професіонала, зроблено аналіз розвитку системи педагогічної освіти у Великій Британії, організації і структури сучасної вищої та післядипломної педагогічної освіти як основи професійного зростання вчителя; висвітлено та проаналізовано дослідницькі підходи до проблеми педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя Англії та Уельсу. Аналіз історичних досліджень англійських учених дозволив встановити, що в країні поступово накопичувався та поширювався досвід підготовки вчителя безпосередньо в школі. У дисертації аналізуються етапи формування системи вищої педагогічної освіти Англії та Уельсу, розкриваються соціально-економічні, культурологічні й демографічні чинники, що впливали на мету, структуру, зміст і форми підготовки вчителів, дається оцінка різних систем навчання, характерних для Англії та Уельсу. У розділі визначено ключове положення реформи шкільної та педагогічної освіти, яким є утвердження школи як партнера вищого навчального закладу в системі професійної підготовки вчителя. При цьому англійськими вченими використовуються різні терміни: "skilful teaching" - вміле викладання; "effective teaching" - ефективне навчання; "performance-based teaching" - навчання, що грунтується на майстерності; "artistic teaching" - мистецтво викладати; "competent teaching" - компетентне викладання; "quality teaching"-якісне викладання.Встановлено, що сучасна англійська модель підготовки вчителів з центром у школі (school-based teacher education) уможливилась у результаті еволюції системи педагогічної освіти Англії та Уельсу, яка, з одного боку, зберігає і розвиває свої культурно-історичні та власне педагогічні традиції щодо вчителя, його підготовки і діяльності (педагогічне учнівство, педагогічне наставництво, партнерські стосунки вищого навчального закладу і школи в практичній підготовці майбутнього вчителя), з іншого - видозмінюється відповідно до запитів: а) сучасного англійського суспільства, що стрімко розвивається;б) школи, що продовжує модернізуватись у результаті освітньої реформи кінця 80-х - початку 90-х років; в) учнівської молоді, яка в умовах інформаційного суспільства значною мірою змінює свої орієнтації і характеристики. високорозвинене стабільне партнерство всіх інституцій системи вищої освіти, які готують педагогічні кадри, та середніх загальноосвітніх шкіл як закладів, де здійснюється практична професійна підготовка і підвищення кваліфікації педагогів; Суттєву роль у формуванні нових суспільних вимог до професіоналізму вчителя, його професійних функцій і діяльності відіграє впровадження в систему освіти Англії та Уельсу європейського виміру в освіті, зокрема, сукупності заходів щодо підготовки вчителів-європейців (розробка і впровадження спеціальних навчальних курсів, спільні європейські науково-практичні проекти, проходження студентами педагогічної практики в школах зарубіж

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?