Формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Виявлення педагогічних умов формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у вищій школі на основі компетентнісного і системного підходів. Лінгвокраїнознавча, мотиваційно-діяльнісна компетенція.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукУ процесі навчання студенти мають оволодіти уміннями виступати в ролі посередника між представниками своєї та іншомовної культур, визначати причини порушення міжкультурної комунікації й ефективно усувати непорозуміння й конфліктні ситуації, що були зумовлені міжкультурними відмінностями. Актуальність проблеми формування професійної міжкультурної компетентності майбутнього перекладача обумовлена наявністю в сучасному суспільстві низки суперечностей, з поміж яких найбільш суттєвими є: суперечності між соціальним замовленням суспільства вищій школі на підготовку висококваліфікованих перекладачів з міжкультурними знаннями й уміннями, які готові відкрито сприймати і розуміти сучасний спосіб життя, та нерозробленістю методологічних і теоретико-методичних засад забезпечення цього аспекту професійної підготовки майбутніх перекладачів, зокрема в процесі вивчення іноземної мови; між необхідністю формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів і невизначеністю у сучасній науці механізмів реалізації цього процесу; між доцільністю розробки й обґрунтування педагогічних умов впливу на процес формування професійної міжкультурної компетентності та нерозробленістю цього питання; вимогами педагогічної практики і нерозробленністю критеріїв та механізмів формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів. Отже, актуальність, недостатня теоретична розробленість проблеми та необхідність подолання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: «Формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів в умовах вищого навчального закладу». Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що процес формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів набуває більшої ефективності за таких педагогічних умов: формування позитивної мотивації до оволодіння міжкультурною компетентністю та створення ситуацій успіху з врахуванням індивідуальних особливостей студентів у фаховій підготовці; застосування активних та інтерактивних методів навчання та запровадження дидактичної моделі формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів, яка сприяє комплексному оволодінню студентами лінгвокраїнознавчою, мотиваційно-ціннісною, афективною та конативною компетенціями; запровадження інтеграційної дидактичної моделі формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів та спецкурсу «Основи міжкультурної комунікації» у навчальний процес. Для досягнення мети й реалізації поставлених завдань були використані: загальнонаукові методи: аналіз і синтез наукової, навчально-методичної літератури для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, визначення понятійно-категоріального апарату; системний метод для зясування місця й ролі міжкультурної компетентності в професійній підготовці майбутнього перекладача; метод теоретичного моделювання для обґрунтування моделі формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів; емпіричні методи: анкетування, бесіда, тривале спостереження, збір та накопичення даних щодо організації процесу формування професійної міжкультурної компетентності у ВНЗ, проектувальні методи (прогнозування та моделювання процесу формування професійної компетентності перекладача), інтерпретаційні методи (інтерпретація даних анкетувань, проміжних тестів, порівняння результатів рівня сформованості та результатів), метод контролю доекспериментальних, проміжних та післяекспериментальних зрізів; педагогічний експеримент, статистичні методи для кількісного та якісного аналізу результатів експериментальної роботи.У розділі 1 «Теоретичний аналіз проблеми формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів» на підставі аналізу педагогічної, філософської, психологічної літератури зясовано суть і структуру професійної міжкультурної компетентності майбутнього перекладача, теоретично обґрунтовано технологію її формування. «Сучасні підходи до визначення професійної компетентності» проаналізовано й охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до вирішення досліджуваної проблеми; розкрито сутність поняття «міжкультурна компетентність перекладача», досліджено механізм трансформування поняття у напрямі інтегрування через взаємозвязок з такими поняттями й категоріями, як «компетентність», «компетенція», «професійна компетентність», «культура», «міжкультурна діяльність перекладача», «комунікативна взаємодія».

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?