Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 226
Педагогічні умови та критерії сформованості показників професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Удосконалення методів формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладуНауковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Плахотнік Ольга Василівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри педагогіки. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Демянчук Олександр Никанорович, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини університету «Україна», проректор з науково-методичної роботи; кандидат педагогічних наук, доцент Вайнола Ренате Хейкіївна, Національний педагогічний університет імені М.П. Захист відбудеться 16 червня 2009 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою 10008, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка за адресою: 10008, м.Сучасні наукові дослідження стану професійної підготовки майбутніх фахівців засвідчують, що існує низка суперечностей у формуванні професійної культури майбутніх соціальних педагогів, а саме між: сучасними вимогами суспільства до майбутніх фахівців та рівнем їх готовності до професійної діяльності; індивідуально-творчою природою педагогічної діяльності та масово-репродуктивним характером підготовки майбутніх фахівців; усвідомленням майбутніми соціальними педагогами значущості професійної культури і недостатнім рівнем її сформованості. Подолання означених суперечностей потребує впровадження особистісно зорієнтованих технологій професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, спрямованих на створення сприятливих умов для формування та розвитку їхньої професійної культури. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що наукові дослідження проблем формування професійної культури педагога у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі ґрунтуються на положеннях: неперервної професійної освіти (С. Обєктивна суспільна значущість якісної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, недостатній рівень теоретичної дослідженості проблеми формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки та її практичного розвязання в умовах вищого навчального закладу зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу". професійна культура соціальний педагог Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів та виявити педагогічні умови вдосконалення професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.У першому розділі - "Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів" - проаналізовано проблему формування професійної культури фахівців у науковій літературі; визначено шляхи спрямування змісту професійної освіти на формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів; розкрито структуру та зміст понять "культура", "професійна культура", "культура професійної діяльності", "формування професійної культури". На основі вивчення категорії "формування", що розглядається як процес впливу на особистість майбутнього фахівця шляхом максимального розгортання його внутрішньої активності, було сформульовано визначення поняття "формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів" як процесу накопичення знань, досвіду і їх якісної реалізації в соціально-педагогічній діяльності та поведінці особистості. Визначено, що дисципліни циклу професійно-практичної підготовки ("Педагогіка", "Вікова та педагогічна психологія", "Вступ до спеціальності", "Соціальна педагогіка", "Історія соціально-педагогічної роботи", "Етика соціально-педагогічної діяльності", "Основи сімейного виховання", "Технології соціально-педагогічної роботи") складають ядро формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів і сприяють оволодінню студентами системою знань про тенденції розвитку психолого-педагогічної науки та практики, закономірності психічного, особистісного розвитку, сучасні соціокультурні технології, предметні методики. На основі кількісного та якісного аналізу змісту професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів доведено, що зміст навчальних дисциплін передбачає формування лише окремих проявів професійної культури; недостатня увага приділяється формуванню та розвитку цілісного уявлення про професійну культуру майбутніх соціальних педагогів. Обґрунтовано необхідність упровадження спецкурсу "Професійна культура соціального педагога", спрямованого на становлення ком

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?