Формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів зв"язку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 141
Необхідність цілеспрямованого формування професійної комунікативної культури інженерів зв’язку. Критерії оцінювання рівнів сформованості комунікативної культури. Зміст та організація констатувального, формувального та порівняльного етапів експерименту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРобота виконана в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, м. Романовський Олександр Георгійович, проректор з науково-дослідної роботи, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «ХТІ», м. Захист відбудеться 16 лютого 2010 року о 14:00 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України за адресою: 04060, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (04060, м.Передумовою побудови такого суспільства є вдосконалення професійної підготовки майбутнього фахівця, зокрема формування його загальної культури, невідємною складовою якої виступає професійна комунікативна культура. Детальний аналіз теоретичної та практичної професійної підготовки інженерів звязку дозволив виявити ряд суперечностей між: · станом професійної комунікативної підготовки майбутніх інженерів звязку і сучасними вимогами до рівня володіння професійною комунікативною культурою; Таким чином, вимоги сучасного суспільства, недостатня теоретична і практична розробленість питання професійної комунікативної культури інженерів звязку спричинюють актуальність цієї проблеми і обумовлюють вибір теми нашого дисертаційного дослідження «Формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку». Обґрунтувати теоретичні засади формування комунікативної культури у професійній підготовці фахівців та визначити поняття «професійна комунікативна культура майбутніх інженерів звязку». Гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійна комунікативна культура майбутніх інженерів звязку значно підвищиться, якщо її формування здійснюватиметься згідно з моделлю, яка реалізується за таких умов: · розроблення теоретичних засад формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку;У другому розділі - «Педагогічні умови формування професійної комунікативної культури у майбутніх інженерів звязку» - доведено необхідність цілеспрямованого формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку; розроблено модель її формування; визначено педагогічні умови реалізації авторської моделі; запропоновано критерії оцінювання рівнів сформованості професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку та визначено ці рівні. Аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки майбутніх інженерів звязку за напрямками 0924 «Телекомунікації», 0907 «Радіотехніка», 1601 «Інформаційна безпека» для зясування причини низького рівня професійної комунікативної культури студентів-випускників довів, що вони не містять ніяких вимог щодо комунікативних знань і не чітко сформульовані вимоги щодо комунікативних умінь, якими повинен володіти майбутній звязківець, а освітньо-професійні програми не містять навчальних дисциплін, спрямованих на формування професійної комунікативної культури майбутніх звязківців. З метою розкриття сутності поняття «професійна комунікативна культура майбутніх інженерів звязку» вивчено специфіку умов професійної діяльності інженерів звязку і визначено, що професійна комунікативна культура майбутніх інженерів звязку - це динамічне утворення у свідомості особистості, яке допомагає їй швидко і ефективно адаптуватися до мінливих умов професійного спілкування, реалізувати себе як особистість і професіонала та досягати поставлених професійних і особистісних цілей, використовуючи професійну комунікативну культуру як інструмент. Урахування специфіки професійної діяльності інженерів звязку стало основою для створення авторської моделі формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку; визначення педагогічних умов її реалізації, критеріїв оцінювання і рівнів сформованості професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку. Передумовами формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів звязку є визначення завдань (забезпечення розвитку мотивації до опанування професійної комунікативної культури майбутніми звязківцями; розвиток у них її змістово-операційних та особистісних показників); функцій (культурологічна, комунікативна, особистісно-розвивальна, діагностично-організаційна, адаптивна) і принципів її формування (емоційності засвоюваних знань, їх життєвості, індивідуалізації та активності у засвоєнні знань) у процесі професійної підготовки, які сприятимуть якісному опануванню студентами професійної комунікативної культури.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?