Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістів - Статья

бесплатно 0
4.5 137
Пріоритетні завдання викладання філологічних дисциплін для майбутніх журналістів. Створення необхідних умов для інтелектуального, культурного та професійного розвитку студентів. Дослідження психологічних аспектів комунікативного вдосконалення особистості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх журналістівУ сучасних умовах розвитку суспільства гостро постає проблема формування професіоналізму майбутніх журналістів, що спрямовує роботу викладачів вищої школи на створення необхідних умов для вдосконалення інтелектуального та культурного рівнів студентів; оновлення процесу здобуття ними необхідних фахових знань, умінь і навичок; глибокого розуміння соціальної функції своєї професії тощо. Досліджуючи модель мовної особистості, науковці виокремлюють такі основні її характеристики: вербально-семантична (власне мовна) визначає весь запас слів та словосполучень, якими користується особистість у природній вербальній комунікації; когнітивна (пізнавальна) повязана з інтелектуальним потенціалом особистості, його пізнавальною діяльністю; прагматична розкриває мету й завдання комунікації, інтереси, мотиви та комунікативні установки. Поряд із поняттям мовної особистості функціонує й більш ширше поняття комунікативної особистості, особливістю якої є сукупність індивідуальних якостей та характеристик, які забезпечують уміння вибрати схему передавання інформації в конкретній ситуації, адекватно сприймати інформацію. Характеристика комунікативної особистості передбачає виявлення таких основних параметрів: мотиваційного (визначається комунікативними потребами), когнітивного (формується під час набуття пізнавального досвіду індивіда; здібність сприймати свою мовну свідомість, а також усвідомлювати й оцінювати сам факт такої свідомості й адекватно оцінювати когнітивний діапазон партнера є основною характеристикою комунікативної особистості); функціональний (характеризується комунікативною компетенцією, яка насамперед передбачає володіння вербальними й невербальним засобами, уміння вдало добирати комунікативні засоби під час комунікації, формулювати висловлювання та дискурси відповідно до норм вибраного комунікативного коду й правил мовленнєвого етикету; така компетенція зумовлена значною кількістю когнітивних факторів (знаннями навколишнього світу, соціальними цінностями, здібністю адекватного сприйняття інформації) та актуалізується зважаючи на конкретні соціальні умови комунікації) [4, с. Забезпечення одного із важливих аспектів професійної майстерності майбутніх журналістів - вироблення власного стилю - зокрема передбачає формування в них звички багато читати: літературу, статті в газетах і журналах, щоб швидко визначати прийоми гідні уваги та занотовувати їх; умінь та навичок опрацьовувати тексти, постійно збагачувати свою лексику [1, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?