Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 239
Критерії, показники сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців-аграрників. Педагогічні умови формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Роботу виконано в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України. Ярошинська Олена Олександрівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (20300, Черкаська обл., м.Одним із важливих напрямів інтенсифікації загальних процесів розвитку є вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців на засадах компетентнісного підходу шляхом більш ґрунтовного оволодіння ними комунікативної складової професійної освіти, що становить основу навчання за фахом. Отже, актуальність завдань удосконалення вищої аграрної освіти в Україні, необхідність подолання наявних суперечностей, потреба в системному розвязанні проблеми розвитку професійної комунікативної компетентності майбутніх аграрників зумовили вибір теми дослідження - «Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу». Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу здійснюватиметься ефективно за реалізації таких педагогічних умов: системна і постійна мотивація ґрунтовного оволодіння майбутніми фахівцями аграрного профілю професійними комунікативними елементами; цілеспрямований відбір та оптимізація змісту навчального матеріалу з метою оволодіння майбутніми аграріями професійними назвами і фаховими поняттями шляхом логічного структурування; реалізація системи методів і форм навчання, спрямованих на поетапне оволодіння структурними компонентами професійної комунікативної компетентності; сформованість готовності викладачів аграрних ВНЗ до формування професійної комунікативної компетентності студентів. Для розвязання визначених задач, доведення гіпотези дослідження та досягнення мети використано комплекс взаємодоповнюючих методів: теоретичні - аналіз з метою вивчення навчально-нормативної документації, психологічної, педагогічної, методичної та спеціальної літератури, навчальних програм і навчальних планів, дисертацій та авторефератів, матеріалів конференцій і періодичних фахових видань з метою визначення стану та перспектив розробленості проблеми, що досліджується; порівняння - для зіставлення різних поглядів учених на проблему, що досліджується, визначення напрямів дослідження та поняттєво-категорійного апарату; синтез, узагальнення, моделювання - для визначення необхідних компонентів моделі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх аграріїв; емпіричні - спостереження за навчальним процесом, анкетування, тестування, бесіди зі студентами та викладачами вищих аграрних навчальних закладів з метою визначення реального стану сформованості компетентності майбутніх фахівців, що досліджується, виявлення труднощів формування та оцінювання рівнів професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців-аграріїв; експертний аналіз навчально-методичних матеріалів; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний), який дав можливість отримати достовірні дані про результати формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю; математичної статистики «Статистика в педагогіці», методу рангової кореляції; коефіцієнта конкордації (М.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?