Формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 171
Аналіз польської моделі формування професійної компетенції вчителів інформатики. Розробка навчально-методичного комплексу з проблеми формування професійної компетенції майбутніх учителів інформатики в Польщі для впровадження в практику ВНЗ України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІРоботу виконано в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України КУЗЬМІНСЬКИЙ Анатолій Іванович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ректор. Захист відбудеться “08” лютого 2011 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.02 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького за адресою: 18031, м. Із дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: 18031, м.Наріжною проблемою розвитку сучасної системи освіти є якість підготовки кваліфікованих учителів, про що наголошується в законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти, Державній програмі “Вчитель”. У звязку з цим зростає важливість професійної підготовки вчителів інформатики, що є не тільки гарантією успішного формування інформаційної культури молодого покоління, а й запорукою впровадження нових інформаційних технологій у різні сфери діяльності суспільства. Окремого дослідження потребує проблема формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах України на тлі досвіду зарубіжних країн, зокрема Польщі. Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження, уточнити сутність базових понять “компетентність”, “компетенція”, “професійна компетенція”, “професійна компетенція вчителя інформатики”; здійснити ретроспективний аналіз процесу формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі. На другому етапі (2007 - 2009 рр.) вивчено наукові джерела й директивні матеріали з формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі; проведено аналіз концептуальних положень щодо формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі; проаналізовано, узагальнено й систематизовано дослідницький матеріал із формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі; визначено концептуальні підходи до формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі; визначено принципи конструювання змісту матеріалу навчально-методичного комплексу з формування професійної компетенції вчителів інформатики.У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено мету, обєкт, предмет дослідження; завдання дослідження; описано наукову новизну, практичне значення роботи, методи дослідження, подано інформацію щодо апробації та впровадження результатів дослідження. У першому розділі “Теоретичні основи формування професійної компетенції в майбутніх учителів інформатики (компетентнісний підхід)” на основі аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури визначено теоретичні засади формування професійної компетенції в майбутніх учителів інформатики. Аналіз дослідження теоретичних засад формування професійної компетенції в майбутніх учителів інформатики в педагогічній теорії і практиці засвідчив, що одним із напрямів модернізації освіти є вдосконалення підготовки сучасного вчителя інформатики на основі компетентнісного підходу, ретроспективний аналіз якого дав можливість виділити етапи його становлення. Під компетентністю розуміємо сукупність набутих знань, умінь і навичок для успішного виконання певного виду діяльності, а під компетенцією - здатність використовувати знання й уміння за встановленим стандартом. Зіставлення різних підходів до визначення понять “компетентність” і “компетенція” показує, що хоч ці поняття й розмежовані у своєму семантичному значенні, проте відображають цілісну, інтеграційну сутність освіти, результат діяльності людини.Науковий пошук спрямовувався на зясування сутності провідних тенденцій і особливостей процесу формування професійної компетенції вчителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі та розробку методичних рекомендацій з використання передових ідей польського досвіду в освітній системі України. На підставі аналізу науково-педагогічної літератури та узагальненню проблеми формування професійної компетенції майбутніх учителів інформатики у вищих навчальних закладах Польщі у зіставленні з Україною уточнено сутність базових понять: “компетентність”, “компетенція”, “професійна компетенція”, “професійна компетенція вчителя інформатики” щодо розкриття змісту і структури проблеми формування професійної компетенції майбутнього вчителя інформатики.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?